"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

อำเภอขุขันธ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เพื่อแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์การระบาดของCOVID2019 (6 เมษายน 2563) คลิก

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19
ของจังหวัดศรีสะเกษ

แผนที่แสดงพิกัดที่ตั้ง รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 คลิก

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562 คลิก


ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
นโบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิงบประมาณ 2564 นโยบาย 9 ด้าน คลิก

แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้น ของกระทรวงสาธารณสุข คลิก

10 วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

นโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  คลิก

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิก
 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก
 ด่วน...! ผวจ.ศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน(ใหม่) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 วงเงินเท่าเดิม แต่ที่เปลี่ยนไป คือ 1.นพ.สสจ.ศก.อยู่ใน หน.ส่วนราชการ 2.รพ.ศก+รพ.ชุมชน+สสอ+รพ.สต. มีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ได้เองไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก. และจำหน่าย จ่าย โอนพัสดุได้เอง ไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก.  คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562) คลิก

 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คลิก
 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563(E-Book) คลิก
 คู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2563 คลิก
 อัตราราคางานต่อหน่วย ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ 2562 คลิก
 การดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น ปี 2563(ฉบับย่อ) สปสช-มสพช ผอ.วีระชัย คลิก
 ตัวอย่าง โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป) คลิก 
รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม(21พ.ย.2562) คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้แจ้งกลุ่มเป้าหมายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM)เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Care Manager จังหวัดศรีสะเกษ โดยพร้อมเพรียงกัน
       เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ Care Manager จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามแผนการดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan) อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Care Manager จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานเปิดการประชุม คือ นางศรีเรือน ดีพูน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมได้แก่ นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  และผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์    กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในสังกัด​สสอ.ขุขันธ์ และสสอ.ภูสิงห์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว3019 ลว 15 มิ.ย. 2564 เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)
​​​​​​​​​​​​​​​          ที่ ศก0432/533 ลว 17 มิ.ย. 2564 เรื่อง ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์เดินทางไปราชการ

2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณขอขอบคุณ นายปอง  ปรือปรัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ , ปลัด อบต.ปรือใหญ่และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.ปรือใหญ่  ที่ร่วมกันจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ตำบลปรือใหญ่ และทีมงาน Care Giver ตำบลปรือใหญ่  ตลอดจน่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของ CG. ในพื้นที่ ขอขอบคุณ มา ณ.โอกาสนี้
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. Accessed June 26, 2021. https://www.facebook.com/khukhanph/posts/1934537326697099

3. เก็บตกบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการLTC ร่วมรับฟังการนำเสนอ Care Plan ปี 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2564 นายสุเพียร คำวงศ์ หน.งานดูแลผู้สูงอายุและLTC ได้รับมอบหมายจาก นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการLTC ร่วมรับฟังการนำเสนอ Care Plan ปี 2564 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี  มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งสิ้น 122 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น711,000 บาท ผ่านราบรื่นไปได้ด้วยดี  ขอขอบคุณ วุฒิกรณ์  ปรารถนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี นางนิธินาถ ทุนนาน ผอ.รพ.สต.ใจดี และทีมงานCM  CG และCCGทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมายในชุมชน...ทุกท่านสุดยอด...ครับ
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. Accessed June 26, 2021. https://www.facebook.com/khukhanph/posts/1934547576696074
‌‌
งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ คลิก

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งผลการพิจารณารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานใช้ประกอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ถึง รพ.สต.สมบูรณ์
       ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาได้ นั้น
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงได้ส่งผลการพิจารณารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานใช้ประกอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุว่าด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market ) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding ) รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และขอความร่วมมือให้รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ได้ดำเนินการจัดหาไปแล้ว ให้ สสจ.ศรีสะเกษ ทราบ

ที่มา : ที่ ศก 0032.001/ว2976 ลว 14 มิ.ย. 2564 เรื่อง ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สอบข้อเขียน (พนักงานบริการและพนักงานช่วยการพยาบาล) และกำหนดสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สอบข้อเขียน (พนักงานบริการและพนักงานช่วยการพยาบาล) และกำหนดสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 สนใจดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/10OcCr4nQr4LkhmaySiorvPaXIUY0abEL/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานช่วยการพยาบาล) รพ.สต.หัวเสือ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานช่วยการพยาบาล) รพ.สต.หัวเสือ คลิกที่นี้

 Aging Health Data