"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผน Individual Wellness Plan

       ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพดูแล ผู้สูงอายุระยะยาวรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมให้สามารถส่งเสริม และดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่น ละ ๑๐๓ คน รวมเป็น ๒๐๖ คน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

      ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาล ทุกตำบล ตำบลละ ๑ คน ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งต้องการเข้าอบรมรุ่นตำบลรพ.สต.
1นางอรพรรณ อุ่นศรีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564กันทรารมย์48 โคกโพน
2นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ปรือใหญ่56 ปรือใหญ่
3นางรัชดาพร จันทร์เกิดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564หนองฉลอง73 นิคมซอยกลาง
4นางกิริตา พละศักดิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564ปราสาท67 บ่อทอง
5นางภัทราวดี ประมวลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ใจดี51 ใจดี
6น.ส.สายยนต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564สำโรงตาเจ็น68 สำโรงตาเจ็น
7น.ส.อัญญาพร พิมูลชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564โสน54 หนองคล้า
8น.ส.วรรณกรแสนแสงพยาบาลวิชาชีพรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ดองกำเม็ด52 กันจาน
9นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ห้วยใต้60 สมบูรณ์
10นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ตะเคียน62 ตะเคียนช่างเหล็ก
11นางอริยพร บุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564กฤษณา70 กฤษณา
12นายทวี ศิลารักษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564โคกเพชร65 โคกเพชร
13นางสาวอภิรดี อินทรบุตรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564สะเดาใหญ่59 หนองลุง
14นางสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ห้วยเหนือ30 ศสม.ห้วยเหนือ
15นางกวิศรา สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ศรีสะอาด49 ตะเคียนบังอิง
16นางณัฎฐา ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564หัวเสือ61 หัวเสือ
17น.ส.กานดา ประคองพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ศรีตระกูล74 โนน
18นางรุจิรา อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564ตาอุด64 คลองกลาง
19น.ส.สุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564ลมศักดิ์71 วิทย์
20นายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564ห้วยสำราญ69 นาก๊อก
21นายรัฐธนินท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564จะกง50 จะกง
22นางพีรภา จินดาวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564นิคมพัฒนา63 กวางขาว

      จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว431 ลว. 26 ม.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผน Individual Wellness Plan

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประสาน ให้ศาสนสถานทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบเข้าประเมินตนเองตามแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 

         ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี  มีการดำเนินการประเมินมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ ตามแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID สำหรับศาสนสถานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในวัด/ศาสนสถานและกำกับติดตามมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้ประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจ

           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประสานให้วัด/ศาสนสถานทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบเข้าประเมินตนเองตามแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบประเมินตนเอง สำหรับวัด/ศาสนสถาน คลิก

หมายเหตุ : เมื่อวัด/ศาสนสถาน กรอกประเมินตนเองเสร็จแล้วใบประกาศจะถูกส่งเข้าอีเมล์ที่กรอกภายใน 3 วันหลังจากกรอกส่งแบบประเมิน กรณี 3 วันหลังจากส่งแบบประเมินแล้ว ยังไม่ได้รับใบประกาศโทรสายด่วน081-1371633

ความสำคัญของแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID

        1) ศาสนสถานตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิต-19 ให้มั่นใจในการเปิดบริการ พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-Certification) และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์
        2) ประชาชนได้รับความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบศาสนาสถาน ทางแผนที่และใบรับรองที่มีDH code เพื่อเลือกใช้บริการและร้องเรียน

        3) สนับสนุนรัฐบาลในการนำเกณฑ์ประกาศไปถึงศาสนสถานและสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่มีอำนายให้มี หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ

        4) แหล่งความรู้สำหรับประชาชน ศาสนสถาน เจ้าหน้าที่ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก วิดีโอสาธิต การอบรมออนไลน์ การคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มีโรคโควิต

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว267 ลว 19 ม.ค. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประสานศาสนสถานประเมินตนเองตามแพลตฟอร์มThai Stop COVID

2.ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

       ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งประสานจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีการดำเนินโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะปี ๒๕๖๔ โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะและพระคิลานุปัฏฐากให้มีการจัดทำระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ

      ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบงานพระสงฆ์ ในหน่วยงานของท่าน ดำเนินการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของตนเองผ่านรูปแบบออนไลน์ (Google Form) ภายในวันที่ @๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งผู้รับผิดงานระดับจังหวัด จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการลงทะเบียนอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ของกรมอนามัยต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

       บันทึกข้อมูล อสว. คลิก

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ ทะเบียนพระที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด ( อสว.)เขตสุขภาพที่ 10 เฉพาะอำเภอขุขันธ์ ดังนี้

ลำดับชื่อ - สกุล/ฉายาวัดสถานบริการ
1พระสนองศักดิ์ สมาจาโรวัดอาวอยรพ.สต.โสน
2พระธวัชชัย ในทองวัดเคาะรพ.สต.โนน
3พระมหาสายพัน ปราสุทธิโรวัดป่าเสรีธรรมรพ.สต.ทับทิมสยาม
4พระจิรศักดิ์ ธีรวิโสวัดบ้านติมรัตนารามรพ.สต.หนองลุง
5พระสมปอง วรปัญโญวัดตาสุดรพ.สต.จะกง
6พระครูวิสุทธิ์ จันทธาดาวัดศรีสะอาดรพ.สต.ตะเคียนบังอิง
7พระสลิด โชติโกวัดบ้านขนุนรพ.สต.ขนุน
8พระสนอง วงดีวัดสวงษ์รพ.สต.หัวเสือ
9พระสมสด กิตติชัยวัดหนองเข็งรพ.สต.กฤษณา
10พระสงวนวัดสวงษ์รพ.สต.หัวเสือ
11พระอธิการ คำภาวัดตาอุดคลองกลาง
12พระไพศาล สุปภาโลวัดจันทราปราสาทรพ.สต.ปราสาท
13พระมหาสมศักดิ์วัดค่ายนิคมรพ.สต.กวางขาว
14พระกันยา หงษ์โสภาวัดลำภูรพ.สต.ใจดี
15พระอธิการพิทยาวัดบ่อทองรพ.สต.บ่อทอง
16พระสนอง วงดีวัดสวงษ์รพ.สต.หัวเสือ
17พระวีระพงษ์ วิสุทโธวัดบกรพ.สต.ห้วยเหนือ

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว.447 ลว.27 ม.ค. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี  ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์

         ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีการดำเนินโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพตามหลักธรรมวินัย สามารถขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจในพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชีกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี โดยชุมชนตามบริบทของพื้นที่

       ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่รับผิดชอบผ่านทางแบบสอบถาม โดยจัดทำในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

       กรอกแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์อำเภอขุขันธ์  คลิก (จนท.ไม่ต้องกรอก)

           ตรวจสอบรายงาน คลิก

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่มา : - ที่ ศก 0032.007/ว358 ลว. 22 ม.ค. 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์

         - “ระบบรายงาน.” 2021. Songkhukhan.org. 2021. http://www.songkhukhan.org/2021/01/blog-post_8.html.


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1.งานข้อมูลพื้นฐานกลางสำหรับการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 

        สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต. และคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันอัพเดทและเติมเต็มข้อมูลกลางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในภาพรวมอำเภอขุขันธ์ที่ดียิ่งขึ้น
        ***ลิงก์ข้อมูลเข้าดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
คลิก

ที่มา : “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ”.2021. Khukhanph.com. 2021. http://www.khukhanph.com.

2.งานจัดการข้อมูลThaiQMและการเฝ้าระวังCovid19 จากฐานข้อมูลรายสถานบริการในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์

เรียน ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
        - เพื่อโปรดทราบ
        - ข้อมูลผู้เดินทางกลับบ้าน อำเภอขุขันธ์ จากฐานข้อมูลThaiQM และจำนวนผู้ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังCovid19 ถึง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ดังนี้

3. รับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเข้าร่วมประชุมพิจารณาการสำเสนอแผนดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ อบต.ตาอุด(25640128)
ที่มา : ที่ ศก(สปสช.อบต.) 83001/ว002 ลว 25 ม.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์