"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

📂 EBIT 1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
      😃 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ คลิก
📂 EBIT 2   หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
      😃 1. ข้อมูลพื้นฐาน คลิก
      😃 2. นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน คลิก
      😃 3. แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามผล คลิก
      😃 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล คลิก
      😃 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล คลิก
      😃 5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอน/รายงาน เกี่ยวกับการร้องเรียนการ การให้บริการ  คลิก
      😃 6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอน/รายงาน เกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก
      😃 7. รายงาน เรื่องร้องเรียนการให้บริการ   คลิก
      😃 8. รายงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริต    คลิก
      😃 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก
      😃 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน คลิก
      😃 11. คู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงาน       คลิก
📂 EBIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
      😃 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2563 คลิก
📂 EBIT 4  มาตรการ และการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
      😃 EB 4.1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ คลิก
      😃 EB 4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก
      😃 EB 4.3 การป้องกัน จนท.ด้านการจัดซื้อ/จ้าง กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ยื่นเสนอราคา คู่สัญญา คลิก
                        - ชุดการจัดซื้อจัดจ้าง มค.-มีค 64   คลิก
                        - ชุดการจัดซื้อจัดจ้าง เมย.-มิย 64   คลิก
📂 EBIT 5  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
      😃 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  คลิก
             รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน เมษายน- มิถุนายน 2564  คลิก
📂 EBIT 6  ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      😃 บันทึกข้อความลงนามนโยบาย และนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล  คลิก
📂 EBIT 7  การกำหนดมาตรการ และระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
      😃 บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศ กรอบแนวทาง  คลิก
      😃 หลักฐานการประชุม   คลิก
      😃 หนังสือแจ้งเวียน   คลิก
📂 EBIT 8  การประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
      😃 รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ  คลิก
📂 EBIT 9  การอบรม จนท.เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ป้องการการทำผิดวินัย
      😃 บันทึกข้อความ โครงการ  คลิก
      😃 รายชื่อผู้อบรม บันทึกและรายงานผลการอบรม  คลิก
📂 EBIT 10  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
      😃 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ  คลิก
      😃 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก
      😃 บันทึกรายงานเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน  คลิก
📂 EBIT 11  หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
      😃 บันทึกรายงาน   คลิก
      😃 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ  คลิก
      😃 รายงานสรุปผลการรับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก
📂 EBIT 12  หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
      😃 หลักฐานการจัดโครงการ บันทึกขออนุมัติ โครงการ   คลิก
      😃 รายงานการประชุม สรุปผลการประชุม  คลิก
📂 EBIT 13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
      😃 บันทึก ประกาศ คำสั่ง มาตรการ การแจ้งเวียน   คลิก
      😃 รายงาน สรุปผลการติดตาม  คลิก
📂 EBIT 14  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
      😃 บันทึก แนวปฏิบัติการยืม  การแจ้งเวียน   คลิก
📂 EBIT 15  ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ
      😃 บันทึก แบบฟอร์ม  การแจ้งเวียน   คลิก
📂 EBIT 16  การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
      😃 บันทึก เจตจำนง  การดำเนินการ   คลิก
📂 EBIT 17  แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
      😃 บันทึก ขออนุมัติแผน   คลิก
      😃 แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คลิก
      😃 แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม   คลิก
📂 EBIT 18  รายงานการกำกับติดตามแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
      😃 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องการการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คลิก
      😃 รายงานผลการปฏิบัติแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม   คลิก
📂 EBIT 19  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
      😃 หลักฐานการประชุม รายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง   คลิก
📂 EBIT 20  การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยกำหนดมาตรการ และวางระบบ
      😃 บันทึก แผน แนวปฏิบัติ การแจ้งเวียน   คลิก
📂 EBIT 21  การให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      😃 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องการการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คลิก
      😃 รายงานผลการปฏิบัติแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม   คลิก
📂 EBIT 22  การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
      😃 บันทึกขออนมุติ โครงการ   คลิก
      😃 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายงาน หลักฐาน   คลิก
📂 EBIT 23  การจัดตั้ง ชมรม Strong Khukhan PH
      😃 บันทึกขออนมุติ โครงการ   คลิก
📂 EBIT 24  นโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฎิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกความทางเพศในการทำงาน
      😃 บันทึก ประกาศเจตนา แนงทาง    คลิก
      😃 คู่มือการดำเนินงาน หนังสือแจ้ง   คลิก
      😃  รายงาน การติดตาม   คลิก
 Aging Health Data