"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

📂 EBIT 1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
      😃 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ คลิก
📂 EBIT 2   หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
      😃 1. ข้อมูลพื้นฐาน คลิก
      😃 2. นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน คลิก
      😃 3. แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามผล คลิก
      😃 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล คลิก
      😃 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล คลิก
      😃 5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอน/รายงาน เกี่ยวกับการร้องเรียนการ การให้บริการ  คลิก
      😃 6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอน/รายงาน เกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก
      😃 7. รายงาน เรื่องร้องเรียนการให้บริการ   คลิก
      😃 8. รายงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริต    คลิก
      😃 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก
      😃 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน คลิก
      😃 11. คู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงาน       คลิก
📂 EBIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
      😃 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2563 คลิก
📂 EBIT 4  มาตรการ และการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
      😃 EB 4.1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ คลิก
      😃 EB 4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก
      😃 EB 4.3 การป้องกัน จนท.ด้านการจัดซื้อ/จ้าง กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ยื่นเสนอราคา คู่สัญญา คลิก
📂 EBIT 5  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
      😃 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  คลิก
📂 EBIT 8  การประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
      😃 รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ  คลิก
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์