"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

งานในความรับผิดชอบปีงบประมาณ 2564 ( นายสุพัฒน์ ในทอง )

งานปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก  
สมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2564  คลิก  

วาระการประชุม ปีงบประมาณ 2564

ตค 2563 คลิก      พย 2563 คลิก         ธค 2563 คลิก
มค64 คลิก                 กพ 2564 คลิก              มีค 2564 คลิก
เมย 2564 คลิก              พค 2564 คลิก              มิย 2564 คลิก
กค 2564 คลิก                  สค 2564 คลิก              กย 2564 คลิก

   **งานทันตกรรม

 แบบรายงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่

-E-Claim Anc สุขภาพช่องปาก  ตุลาคม 63-กันยายน 2564 คลิกที่นี่
- แผนงานบริการทันตกรรม เด็กอายุ 4-12 ปี  2564 คลิ๊กที่นี้
-ok นำเสนองานทันตกรรม2564 คลิกที่นี่
-Free schadule 2564 คลิกที่นี่
-สำรวจยูนิตทันตกรรม คลิ๊กที่นี้

**งานวัณโรค (TB)

-ทะะเบียนผู้ป่วยวัณโรค 2564 (ตค63-กย64) คลิ๊ก

- ส่ง Case Managment   มค-กย  64   คลิก   

  ส่งผู้สัมผัสร่วมบ้าน ใกล้ชิด  มค- กย 64   คลิก  

   ตค 2563 คลิก           พย 2563  คลิก                 ธค 2563 คลิก 
  
-ส่งรายงาน เป้าหมาย Xray 64 วัณโรค 2564 คลิ๊กที่นี้
-นำเสนอดำเนินงานผู้ป่วยวัณโรค 2563 คลิ๊กที่นี้
-สมรรถนะ 2564 คลิ๊กที่นี้

งานโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับท่อน้ำดี2564

-หมู่บ้านเป้าหมายปลอดโรคพยาธิปี 2564 อำเภอขุขันธ์ คลิ๊กที่นี้
-สรุปงานโรคหนอนพยาธิ 2563 คลิ๊กที่นี้]      
  นำเสนองานพยาธิ สิ่งปฎิกูล 2563 คลิ๊กที่นี้
แบบรายงานIsanCohort 2564 คลิ๊กที่นี้]
-เป้าหมายและผลงาน อัลต้ราซาวด์ 2564 คลิ๊กที่นี้]
-งานบุญปลาร้าสุก ตค 2563 คลิ๊กที่นี้            พย 2563 คลิก          ธค 2563 คลิก
มค64 คลิก   กพ 2564 คลิก    มีค 2564 คลิก    เมย 2564 คลิก      พค 2564 คลิก     มิย 2564 คลิก
กค 2564 คลิก         สค 2564 คลิก     กย 2564 คลิก
-งานวิชาการ OV ปี 2563 คลิ๊กที่นี้]

งานจมน้ำ
สรุปทะเบียนการตายจากการจมน้ำ 2554-ปัจจุบัน คลิ๊กที่นี้ 
สรุปกิจกรรมป้องกันปัญหาการจมน้ำ 2564 คลิ๊กที่นี้ การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ คลิ๊กที่นี้
เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 2564 คลิ๊กที่นี้


งานโรคเรื้อน 
สรุป คลิ๊กที่นี้ 
สรุปกิจกรรม 2564 คลิ๊กที่นี้ การดำเนินงาน คลิ๊กที่นี้
เป้าหมายการดำเนินงาน    2564 คลิ๊กที่นี้

แผนงานโครงการ ปี 2564
              งานแผนงาน2563 คลิก
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบสุพัฒน์ ปีงบประมาณ 2561 คลิก วาระการประชุม ปีงบประมาณ 2563 
      พย 2562 คลิก  ธค 2562 คลิก  ค 2563  คลิก    กพ 2563  คลิก มีค 2563  คลิก พค 2563  คลิกมิย 2563  คลิก กค 2563  คลิก สค 2563  คลิก กย 2563  คลิก

   **งานทันตกรรม
   ok แบบรายงานกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  คลิกที่นี่
 แผนงานทันตกรรม2563 คลิกที่นี่         การบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปาก ANC คลิกที่นี่
ok นำเสนองานทันตกรรม2563 คลิกที่นี่  Free  schadule 2563  คลิกที่นี่
ok แบบรายงานกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  คลิกที่นี่
ok เป้าหมายเด็กอายุ 4-12 ปี  ปี 2563  คลิ๊กที่นี้     สำรวจยูนิตทันตกรรม   คลิ๊กที่นี้
**งานวัณโรค 
      ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค 2563 (ตค62-กย63)คลิ๊กที่นี  ผู้สัมผัสวัณโรค พบแพทย์ รพ ขขคลิ๊กที่นี 
     เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 2563 คลิ๊กที่นี้ DM A1C>7 ปี2563 คลิ๊กที่นี้ CKD ปี2563 คลิ๊กที่นี้
     สรุปผลการดำเนินงานผู้ป่วยวัณโรค 2560  คลิ๊กที่นี้  2561  คลิ๊กที่นี้ 2562คลิ๊กที่นี้ 
    นำเสนอดำเนินงานผู้ป่วยวัณโรค 2562  คลิ๊กที่นี้ 
     สมรรถนะ   Dot รายสัปดาห์ 2562 คลิ๊กที่นี้   case mamagment ตค62-กย63
    
งานโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับท่อน้ำดี2563
       สรุปงานโรคหนอนพยาธิ 2562 คลิ๊กที่นี้]      นำเสนองานพยาธิ สิ่งปฎิกูล 2563 คลิ๊กที่นี้     ผลงานดำเนินงานหมู่บ้านเป้าหมายปลอดโรคพยาธิปี 2563 อำเภอขุขันธ์  คลิ๊กที่นี้  แบบรายงานIsanCohort 2563 คลิ๊กที่นี้]  เป้าหมายและผลงาน อัลต้ราซาวด์  2563 คลิ๊กที่นี้]   
 งานบุญปลาร้าสุก มีค 2563 คลิ๊กที่นี้]   เม ย 2563 คลิ๊กที่นี้] พ.ค. 2563 คลิ๊กที่นี้] มิย2563 คลิ๊กที่นี้]
กค2563  คลิ๊กที่นี้]  ส2563  คลิ๊กที่นี้]  กย 2563  คลิ๊กที่นี้]  
สำรวจกล้องจุลทัศน์  ปี2563   คลิ๊กที่นี้]   
**งานจมน้ำ
      สรุปทะเบียนการตายจากการจมน้ำ 2554-ปัจจุบัน  คลิ๊กที่นี้ 
     สรุปกิจกรรมป้องกันปัญหาการจมน้ำ 2562 คลิ๊กที่นี้   การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ คลิ๊กที่นี้
     เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 2562  คลิ๊กที่นี้
ส่งรายชื่อกอง เชียร์และพาเหรด   2563   คลิ๊กที่นี้  โปรแกรมกีฬาโซน 4 คลิ๊กที่นี้

แผนงานโครงการ ปี 2563
              งานแผนงาน2563 คลิก
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบสุพัฒน์ ปีงบประมาณ 2561 คลิก