"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

งานในหน้าที่นายนพดล ศรีอินทร์ ปีงบประมาณ2564


1.งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

# แบบรายงานประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 คลิก
# ใบเบิกวัคซีน  
- ตค.63 คลิก    - พย.63 คลิก
- ธค.63 คลิก    - มค.64 คลิก
- กพ.64 คลิก   - มีค.64 คลิก
- เมย.64 คลิก  - พค.64 คลิก
- มิย.64 คลิก   - กค.64 คลิก
- สค.64 คลิก   - กย.64 คลิก
# การปรับเปลี่ยนวัคซีนรวมป้องกันโรคโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ ๒ (MMR2)                               
    เป็นอายุ ๑ ปี ๖ เดือน คลิก
#แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 คลิก

ย้อนหลังงานปีงบประมาณ2563 คลิก

2.งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

# ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกองบริหารการสาธารณสุข คลิก
 # แบบประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2564 คลิก

# แบบประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2564 คลิก
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๓ คลิก
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๒ คลิก

ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์