"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC 
1. สสจ.ขอความร่วมมือประเมินประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม  Application  Health  For You (H๔U)   สถานบริการ แห่งละอย่างน้อย 5 คน 

เรียน  ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุ ทุก รพ.สต.

            ด้วย  สํานักอนามัยผู้สูงอายุ ได้จัดทําเอกสารคู่มือการดําเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของประชากร ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประจําปี ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในผู้สูงอายุ ในระบบ Application Health For You (H๔U) หรือสมุดสุขภาพของประชาชนในการตอบตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมอย่างน้อยร้อยละ ๑ ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมทั้งหมดในพื้นที่ 

            ในการนี้   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ     โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์    ขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ได้ประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม  Application  Health  For You (H๔U)   สถานบริการ แห่งละอย่างน้อย 5 คน ให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลาก่อนเที่ยง

               กรอกข้อมูลประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม  Application  Health  For You (H๔U) คลิก https://bit.ly/2ZkAOe1  ตรวจสอบข้อมูล คลิก 

ที่มา : ที่ ศก 0432/405 ลว 19 พ.ค. 2563 เรื่อง  ขอความร่วมมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม H๔U 
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์