"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

               สถานการณ์โรคไข้เลือดออก นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที่  16 เมษายน 2563    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)  จำนวนทั้งสิ้น 125 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   8.49  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
       พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยพบเพศหญิง 65  ราย  เพศชาย 60  ราย  อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย  เท่ากับ  1.08 : 1
      กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14  ปี  คิดเป็นอัตราป่วย 37.44 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 - 9  ปี, 15 -  24  ปี, 0 - 4  ปี, 25 - 34  ปี, 55 -  64 ปี,35 - 44 ปี, 65  ปี ขึ้นไป, 45 - 54  ปี  อัตราป่วยเท่ากับ  31.79,29.93,10.84,4.71,2.51, 1.69, 1.65  และ 1.41  ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 
       อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  75  ราย  รองลงมาคือ   อาชีพเกษตร,   อาชีพนปค.,   อาชีพอื่นๆ,   อาชีพค้าขาย,   อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข,   อาชีพอาชีพพิเศษ,   อาชีพนักบวช,   อาชีพเลี้ยงสัตว์,   อาชีพครู,   อาชีพประมง,   อาชีพทหาร/ตำรวจ,   อาชีพงานบ้าน,   อาชีพรับจ้าง,   อาชีพราชการ,  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  26,15,8,1, ราย ตามลำดับ  
          พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มีนาคมจำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 56 ราย  จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้( เมษายน ) น้อยกว่าเดือนที่แล้ว (มีนาคม) จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้ ( เมษายน ) เท่ากับ 10 ราย  ส่วนเดือนที่แล้ว (มีนาคม ) เท่ากับ 56 ราย   โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน  มกราคม  34 ราย กุมภาพันธ์  25 ราย มีนาคม  56 ราย เมษายน  10 ราย 
           พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 12  ราย   ในเขตองค์การบริหารตำบลเท่ากับ  113 ราย  และไม่ทราบเขต เท่ากับ 0 ราย   พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจำนวนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เท่ากับร้อยละ 90.40  ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ  9.60
              ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ 15 ราย โรงพยาบาลทั่วไป  เท่ากับ 10 ราย  โรงพยาบาลชุมชน  เท่ากับ 90 ราย  คลินิก โรงพยาบาลเอกชน  เท่ากับ 10 ราย 

       อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอ   กันทรารมย์ อัตราป่วยเท่ากับ 27.97  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ   อำเภอ ยางชุมน้อย,  อำเภอ ราษีไศล,  อำเภอ ขุขันธ์,  อำเภอ ไพรบึง,  อำเภอ ปรางค์กู่,  อำเภอ ห้วยทับทัน,  อำเภอ อุทุมพรพิสัย,  อำเภอ พยุห์,  อำเภอ ขุนหาญ,  อำเภอ โนนคูณ,  อำเภอ เมือง,  อำเภอ ศิลาลาด,  อำเภอ ศรีรัตนะ,  อำเภอ กันทรลักษ์,  อำเภอ น้ำเกลี้ยง,  อำเภอ วังหิน,  อำเภอ ภูสิงห์,  อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ,  อำเภอ เบญจลักษ์,  อำเภอ เมืองจันทร์,  อำเภอ บึงบูรพ์, อัตราป่วยเท่ากับ  16.33 ,  14.89 ,  13.19 ,  12.41 ,  10.32 ,  9.42 ,  9.34 ,  8.31 ,  7.4 ,  5.06 ,  5.01 ,  4.97 ,  3.74 ,  2.96 ,  2.24 ,  1.99 ,  1.84 ,  ราย ตามลำดับช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์