"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ คลิก
 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 คลิก
 อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิก
ตรวจสอบโควิด-19 ในประเทศไทย real-time
Tracking Coronavirus COVID-19
แผนที่ภูมิศาสตร์สรุปการคัดกรอง
ผู้สัมผัสจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.63 - ปัจจุบัน ของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ออกแบบระบบแผนที่เชิงภูมิศาสตร์โดย นายสุเพียร คำวงศ์ หน.งานไอที สสอ.ขุขันธ์ 

 กราฟสรุปผลการคัดกรองผู้สัมผัสจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ประจำวันที่ 26 มี.ค.63 โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์/รพ.สต. คลิก

 สรุปผลการติดตามคุมสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล /จังหวัดอื่นๆ เขตสุขภาพที่ 10  อำเภอขุขันธ์ ( 25 มีนาคม 2563) คลิก******************************************
แนวทางการออกติดตาม และให้คำแนะนำ แก่ผู้กักกัน และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ติดโรค โควิด 19
01_แนวทางการQuarantine คลิก
02_แนวทางการจัดการด้าน อวล กรมอนามัย คลิก
03_แนวทางการจัดระบบ อสมและภาคประชาชน คลิก
04_แนวทางการดูแลสุขภาพจิต คลิก
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์