"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC 2562
1. ขอประชาสัมพันธ์การส่งรายชื่อแม่ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐๐ ปี ขึ้นไปและมีสุขภาพดี ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
         ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล-วันแม่” ประจําปี ๒๕๖๓ ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยจะจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การให้บริการตรวจสุขภาพ การประกวดขับร้องเพลง กล่อมลูก ๔ ภาค “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ฯลฯ 

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การส่งรายชื่อแม่ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐๐ ปี ขึ้นไปและมีสุขภาพดี พร้อมหลักฐานหรือประจักษ์พยานที่แสดงว่าบุคคลผู้นั้นมีอายุ ๑๐๐ ปี ขึ้นไปจริง เช่น สําเนาบัตรประชาชน อายุของลูกหลาน โดยส่งรายชื่อพร้อมรายละเอียดอื่นๆ ให้ ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ขุขันธ์ รวบรวมส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 10 เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032007/ว1209 ลว 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อ “แม่ ๑๐๐ ปี

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ขอบคุณผอ.รพ.สต./จนท.ไอที ทุกแห่ง ที่ร่วมกันตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
           ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการ ใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้จังหวัดดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ในจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพ
          ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้ให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผล ฯส่งให้ สสอ.ขุขันธ์ รวบรวมส่ง สสจ.ศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 

สรุปข้อมูลการสำรวจCCTV2563ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์(16มีนาคม 2563)สถานะ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกล้องกำลังดำเนินการใช้ได้ปกติผลรวม
รพ.สต.กฤษณา11
รพ.สต.กวางขาว11
รพ.สต.กันจาน88
รพ.สต.ขนุน66
รพ.สต.คลองกลาง88
รพ.สต.โคกเพชร88
รพ.สต.โคกโพน77
รพ.สต.จะกง66
รพ.สต.ใจดี88
รพ.สต.ตรอย44
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก88
รพ.สต.ตะเคียนบังอิง44
รพ.สต.ทับทิมสยาม 0666
รพ.สต.นาก๊อก44
รพ.สต.นิคมซอยกลาง11
รพ.สต.โนน66
รพ.สต.บ่อทอง44
รพ.สต.ปราสาท88
รพ.สต.ปรือคันตะวันออก66
รพ.สต.ปรือใหญ่66
รพ.สต.วิทย์66
รพ.สต.สมบูรณ์44
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น11
รพ.สต.หนองคล้า44
รพ.สต.หนองลุง88
รพ.สต.หัวเสือ88
รพ.สต.อาวอย88
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์44
ผลรวม20133153
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ที่มา : ที่ ศก 0032/ว1225 ลว 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒/ว๑๔๕ ลว ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม 

ที่มา : ที่ ศก 0032/ว3135 ลว 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม

3. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES)และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย(DUGA) ที่ สดถ๒๕๖๓/๐๐๖ ลว ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา AI&loT Summit ๒o๒o

ที่มา : ที่ ศก 0032.011/ว3136 ลว 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์