"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

ธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ตรวจสอบโควิด-19 ในประเทศไทย real-time
Tracking Coronavirus COVID-19

แผนที่ข่าว COVID-19 ประเทศไทย
แผนที่ภูมิศาสตร์สรุปการคัดกรอง
ผู้สัมผัสจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.63 - ปัจจุบัน ของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ออกแบบระบบแผนที่เชิงภูมิศาสตร์โดย นายสุเพียร คำวงศ์ หน.งานไอที สสอ.ขุขันธ์ 

**************************************************************************

 ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข (KPI) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 คลิก
 new แบบฟอร์มแผน 63 อำเภอ_update 8 พย. 62 คลิก
 แนวทาง ncd สสจ.ศก. ปีงบฯ 2563 คลิก


 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก
ด่วน...! ผวจ.ศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน(ใหม่) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 วงเงินเท่าเดิม แต่ที่เปลี่ยนไป คือ 1.นพ.สสจ.ศก.อยู่ใน หน.ส่วนราชการ 2.รพ.ศก+รพ.ชุมชน+สสอ+รพ.สต. มีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ได้เองไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก. และจำหน่าย จ่าย โอนพัสดุได้เอง ไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก.  คลิก

 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562) คลิก

 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คลิก
 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563(E-Book) คลิก
 คู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2563 คลิก
 อัตราราคางานต่อหน่วย ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ 2562 คลิก
 การดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น ปี 2563(ฉบับย่อ) สปสช-มสพช ผอ.วีระชัย คลิก
 ตัวอย่าง โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป) คลิก 
รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม(21พ.ย.2562) คลิก

รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 อำเภอขุขันธ์

รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 อำเภอขุขันธ์
 คำสั่ง
คำสั่งอำเภอขุขันธ์ ที่ ๑๒๒/๑๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบต้ภาวะฉุกเฉิน(Emergency Operation Center : EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 คำสั่งอำเภอขุขันธ์ ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตป้องกันและควบคุมโรค กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
 คำสั่ง คปสอ.ขุขันธ์ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข คปสอ.ขุขันธ์

 วาระการประชุมคณะกรรมการ
 EOC
 FLOW
 CPG
 PUI 
 ผู้กักกัน   
 ผู้เดินทางจาก กทม.ปริมณฑล  
 แบบฟอร์ม
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ คลิก
 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 คลิก
 อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิก
ตรวจสอบโควิด-19 ในประเทศไทย real-time
Tracking Coronavirus COVID-19
แผนที่ภูมิศาสตร์สรุปการคัดกรอง
ผู้สัมผัสจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.63 - ปัจจุบัน ของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ออกแบบระบบแผนที่เชิงภูมิศาสตร์โดย นายสุเพียร คำวงศ์ หน.งานไอที สสอ.ขุขันธ์ 

 กราฟสรุปผลการคัดกรองผู้สัมผัสจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ประจำวันที่ 26 มี.ค.63 โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์/รพ.สต. คลิก

 สรุปผลการติดตามคุมสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล /จังหวัดอื่นๆ เขตสุขภาพที่ 10  อำเภอขุขันธ์ ( 25 มีนาคม 2563) คลิก******************************************
แนวทางการออกติดตาม และให้คำแนะนำ แก่ผู้กักกัน และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ติดโรค โควิด 19
01_แนวทางการQuarantine คลิก
02_แนวทางการจัดการด้าน อวล กรมอนามัย คลิก
03_แนวทางการจัดระบบ อสมและภาคประชาชน คลิก
04_แนวทางการดูแลสุขภาพจิต คลิก


วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC 2562
1. ขอประชาสัมพันธ์การส่งรายชื่อแม่ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐๐ ปี ขึ้นไปและมีสุขภาพดี ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
         ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล-วันแม่” ประจําปี ๒๕๖๓ ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยจะจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การให้บริการตรวจสุขภาพ การประกวดขับร้องเพลง กล่อมลูก ๔ ภาค “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ฯลฯ 

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การส่งรายชื่อแม่ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐๐ ปี ขึ้นไปและมีสุขภาพดี พร้อมหลักฐานหรือประจักษ์พยานที่แสดงว่าบุคคลผู้นั้นมีอายุ ๑๐๐ ปี ขึ้นไปจริง เช่น สําเนาบัตรประชาชน อายุของลูกหลาน โดยส่งรายชื่อพร้อมรายละเอียดอื่นๆ ให้ ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ขุขันธ์ รวบรวมส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 10 เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032007/ว1209 ลว 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อ “แม่ ๑๐๐ ปี

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ขอบคุณผอ.รพ.สต./จนท.ไอที ทุกแห่ง ที่ร่วมกันตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
           ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการ ใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้จังหวัดดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ในจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพ
          ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้ให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผล ฯส่งให้ สสอ.ขุขันธ์ รวบรวมส่ง สสจ.ศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 

สรุปข้อมูลการสำรวจCCTV2563ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์(16มีนาคม 2563)สถานะ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกล้องกำลังดำเนินการใช้ได้ปกติผลรวม
รพ.สต.กฤษณา11
รพ.สต.กวางขาว11
รพ.สต.กันจาน88
รพ.สต.ขนุน66
รพ.สต.คลองกลาง88
รพ.สต.โคกเพชร88
รพ.สต.โคกโพน77
รพ.สต.จะกง66
รพ.สต.ใจดี88
รพ.สต.ตรอย44
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก88
รพ.สต.ตะเคียนบังอิง44
รพ.สต.ทับทิมสยาม 0666
รพ.สต.นาก๊อก44
รพ.สต.นิคมซอยกลาง11
รพ.สต.โนน66
รพ.สต.บ่อทอง44
รพ.สต.ปราสาท88
รพ.สต.ปรือคันตะวันออก66
รพ.สต.ปรือใหญ่66
รพ.สต.วิทย์66
รพ.สต.สมบูรณ์44
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น11
รพ.สต.หนองคล้า44
รพ.สต.หนองลุง88
รพ.สต.หัวเสือ88
รพ.สต.อาวอย88
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์44
ผลรวม20133153
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ที่มา : ที่ ศก 0032/ว1225 ลว 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒/ว๑๔๕ ลว ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม 

ที่มา : ที่ ศก 0032/ว3135 ลว 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม

3. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES)และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย(DUGA) ที่ สดถ๒๕๖๓/๐๐๖ ลว ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา AI&loT Summit ๒o๒o

ที่มา : ที่ ศก 0032.011/ว3136 ลว 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการประชุมสำคัญๆ ที่ อ.สุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุม 3 ครั้งที่ผ่านมา
1. การประชุมผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบงานกองทุน LTC เพื่อเป็นทีมพี่เลี้ยงในการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่องการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต ๑๐ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ/ข่าว : สุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาพ ปี ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถบริหารจัดข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และน่าเชื่อถือ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และใช้ประเมินตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานในระดับอําเภอ จังหวัด หรือตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ/ข่าว : สุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์

3. การประชุมทีมพี่เลี้ยงในการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม จ.อุบลฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว : สุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์

งานดูแลคนพิการ
1. ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งที่ร่วมกันเร่งรัดสำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 

            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอทราบข้อมูลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน

           ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ที่ส่งรายงานผลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านแล้วทุกแห่ง 

           รายงานการสำรวจการจ้างงานคนพิการ 2563 ตาม ม.33 ของสถาบริการในสังกัด สสอ.ขุขันธ์   คลิก

           จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๙/ว๗๐๓ ลว ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓  เรื่อง สำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓

2. สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการรับสมัครเรียนอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ 
       
           ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับประสานจาก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนา คนพิการ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ได้เปิด อบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร คือคอมพิวเตอร์สํานักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ 5 เดือน รวมเป็น ๑ ปี แก่ผู้พิการ โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กําหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สํานักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตั้งแต่วันนี้ หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบภายหลัง 

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ ท่านเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการรับสมัครเรียนดังกล่าว ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ที่มา :  ที่ ศก ๑๐๓๒.๐๑๓ /ว ๙๙๙ ลว 28 ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ 

3. ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยกายภาพบําบัดและเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
             ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับประสานจาก กลุ่มงานกายภาพบําบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ช่วยกายภาพบําบัดและเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะบุคลากร โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากเงินบํารุงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และจากค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมนอกเครือข่าย เป็นจํานวนเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ทางกลุ่มงานกายภาพบําบัดจะจัดการประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะบุคลากรดังกล่าว ในระหว่าง วันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖ ๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น 5 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจ/ผู้ช่วยกายภาพบําบัด และเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูในโรงพยาบาลของท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๕๐๐ บาท และสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัด

ที่มา :  ที่ ศก ๑๐๓๒.๐๑๓/ ว 713 ลว 11 ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยกายภาพบําบัดและเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 


KPI 2563 ที่ได้รับมอบหมาย&รับผิดชอบจำนวน 5 กลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด (รอบ1/2563 ตัดออก 8 ตัวชี้วัดเอกสารอ้างอิง

KPI 5 ประกันสุขภาพ
นางสมจันทร์ บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
901018  Template ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการกองทุนLTC  

KPI 7 ส่งเสริมสุขภาพ
นางสมจันทร์ บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
401051 Template ชมรมผู้สุงอายุผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเกณฑ์ตำบลละ อย่างน้อย 1 ชมรม
401053 Template ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ เกณฑร้อยละ 70
 แบบคัดกรองพระสงฆ์(ต้นฉบับเอกสารเวิร์ด)
       1. 
แบบคัดกรองพระ18-60ปีขึ้น คลิก       

       2. แบบคัดกรองพระ60ปีขึ้น       คลิก
401054   Template  ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 80
401058  Template ร้อยละของการคัดกรองสายตานับนิ้ว 3 นิ้ว  3 เมตร   ร้อยละ 75

หมายเหตุ Data Dictionary ตารางการคัดกรองสายตา นับนิ้ว3เมตร โดย อสม.  คลิก
 Data Dictionary และ วิธีการนำเข้าข้อมูลการวัดสายตา(va) โดยรพสต./รพ. คลิก

401065  Template ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ 80
401066  Template ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95

ส่วนตัวชี้วัดที่ถูกต้ดออกในรอบ 1/2563 นี้ ได้แก่
??? 401050 ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 80
??? 401052 วัดผ่านการประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการอย่างน้อย 1 แห่ง
??? 401055 ร้อยละของผู้ป่วยดิตเตียงที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดบ้านเพิ่มขึ้นจากปี 62
??? 401056 ร้อยละของผู้ป่วยดิตบ้านที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดสังคมเพิ่มขึ้นจากปี 62
??? 401067  ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ร้อยละ 60

KPI 8 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
 501019 Template 19. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยส่งต่อกลับบ้านในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่ 3 และ 4 ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
 501020 Template 20. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่ม 1 และ 2 ที่รับการส่งต่อ ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
คู่มือThaiCOCล่าสุดส่วน


ส่วนตัวชี้วัดที่ถูกต้ดออกในรอบ 1/2563 นี้  ได้แก่
???501021  21. ผู้ป่วยส่งต่อ มีภาวะแทรกซ้อนที่บ้านไม่เกินร้อยละ 5

KPI 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุเพียร คำวงศ์
110003   Template หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผู้ป่วยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ
110005   Template ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 97.00
110007   Template  หน่วยบริการมีข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า 

KPI 12 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
111068 Template 16.7 เยื่ยมติดตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าร้อยละ 90
น.ส.สุธาสินีย์ สืบสนธิ์ , นายสุเพียร คำวงศ์
111128 Template 28.1 มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท ที่เป็นปัจจุบัน (สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ครบถ้วน

ส่วนตัวชี้วัดที่ถูกต้ดออกในรอบ 1/2563 นี้  ได้แก่
??? 111129  28.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
??? 111130 28.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการฟื้นด้านการแพทย์ที่เหมาะสม กับสภาพความพิการอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง   ร้อยละ 70

กิจกรรมสมรรถนะ 2563 ดู 3 เรื่อง 
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
 งาน 43แฟ้ม @ตรวจสอบการส่ง คลิก
                            @ตรวจสอบService คลิก
 ตรวจสอบบริการPt.Dead รายรพ.สต. คลิก
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์