"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

อำเภอขุขันธ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เพื่อแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์การระบาดของCOVID2019 (6 เมษายน 2563) คลิก
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
นโบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิงบประมาณ 2564 นโยบาย 9 ด้าน คลิก


     Tracking  Coronavirus COVID-19        
   ประเทศไทย    และ ทั่วโลก  Real-time    
แผนที่เชิงภูมิศาสตร์
แสดงจำนวนป่วยไข้เลือดออก รายตำบล ของอำเภอขุขันธ์ อัพเดทล่าสุด

ออกแบบระบบแผนที่เชิงภูมิศาสตร์โดย นายสุเพียร คำวงศ์ งานไอที สสอ.ขุขันธ์ 
**************************************************************************

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิก
 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก
 ด่วน...! ผวจ.ศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน(ใหม่) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 วงเงินเท่าเดิม แต่ที่เปลี่ยนไป คือ 1.นพ.สสจ.ศก.อยู่ใน หน.ส่วนราชการ 2.รพ.ศก+รพ.ชุมชน+สสอ+รพ.สต. มีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ได้เองไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก. และจำหน่าย จ่าย โอนพัสดุได้เอง ไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก.  คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562) คลิก

 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คลิก
 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563(E-Book) คลิก
 คู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2563 คลิก
 อัตราราคางานต่อหน่วย ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ 2562 คลิก
 การดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น ปี 2563(ฉบับย่อ) สปสช-มสพช ผอ.วีระชัย คลิก
 ตัวอย่าง โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป) คลิก 
รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม(21พ.ย.2562) คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. คปสอ.ขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ งาน LTC อำเภอขุขันธ์ ของเรา
             ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ตำบล LTC ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563  โดยนายปอง  ปรือปรัก นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้เป็นตัวแทนเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติตำบล LTC ดีเด่นระดับเขตฯ จาก นพ.สุวรรณชัย วัฒนาเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา


ที่มา :
ไลน์กลุ่ม PM Ageing@Sisaket , 24 พฤศจิกายน 2563.
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศก 0032/ว18109 ลว 11 พ.ย. 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับโล นำเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมประชุม
- ที่ ศก 0432/1218 ลว 11 พ.ย. 2563 เรื่อง 
แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

2. สปสช. แจ้งการปรับปรุงโปรแกรม LTC ปีงบประมาณ 2564
           สปสช.เขต 10  แจ้งการปรับปรุงโปรแกรม LTC ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับประกําศฯการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเพิ่มประสิทธิภําพกํารบริหารจัดการงบประมาณ และกํารกำกับติดตามการดูและระยะยําวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
           คปสอ.ขุขันธ์ ขอเรียน
แจ้งผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ./รพ.สต./อปท. เพื่อทราบ

           เนื่องจากในขณะนี้ โปรแกรม LTC สปสช.ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 เมนู ได้แก่
            1. เมนูนำเข้าโครงการ ทั้งใหม่ และย้อนหลัง ซึ่งกำลังปรับให้มีช่องลงย้อนหลังได้อีกช่องต่างหาก (ไม่จำกัดเวลา) แยกจากการนำเข้าใหม่ของปี 2564
            2. เมนูบันทึก ADL ทั้งย้อนหลัง และปัจจุบัน
          การลงทะเบียนรายใหม่ ตรวจสอบ ค้นหารายชื่อ สามารถดำเนินการได้ แต่ ต้องใส่เงื่อนไข วันที่ลงทะเบียน(นับจากวันใดถึงวันใด) หรือวันที่เริ่มต้นข้อตกลง ถึงวันสิ้นสุดข้อตกลง ต้องใส่ห้วงเวลาที่จะดูแล้วค้นหารายชื่อ  ปรากฏหน่วยบริการเราจึงจะปรากฏ


ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจง
การปรับปรุงโปรแกรม LTC ปี 2564 คลิก
สไลด์ชี้แจงUC_LTC(อัพเดท17พ.ย.2563) คลิก


ที่มา : ไลน์กลุ่ม PM LTC เขต10 , 17 พฤศจิกายน 2563.

3.สรุปข้อมูลการดำเนินงานLTC อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ .... ธันวาคม 2563 คลิก 

4.มรภ.มหาสารคาม ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการกลยุทธและเทคนิคขั้นสูง สำหรับวิทยากรกระบวนการในการนำเกมส์สันทนาการและแอโรบิกเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564

           ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการกลยุทธและเทคนิคขั้นสูง สำหรับวิทยากรกระบวนการในการนำเกมส์สันทนาการ และแอโรบิกเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนันทนาการขั้นสูงแก่ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการปรับตัวเข้าสังคมของผู้สูงอายุเกิดพลังเครือข่ายในการสรรค์สร้างสังคมชุมชนโดยนำองค์ความรู้และทักษะไป พัฒนาผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะด้านนันทนาการขั้นสูง และสามารถใช้สื่อกิจกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาเป็นอุปกรณ์ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืนต่อไป การจัดกิจกรรมตามโครงการมีทั้งหมด 5 รุ่น ดังนี้

           รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
           รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง
            รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร
            รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
            รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
            รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี

          สำหรับท่าน และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) การเข้าร่วม โครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ทั้งนี้โครงการจะรับผิดชอบอาหาร กลางวันผู้เข้าอบรมในระหว่างวันอบรม สำหรับค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ให้เบิกจากต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการ ชำระเงินมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

ที่มา : ที่ อว0619.07/6590 ลว 12 ต.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกลยุทธและเทคนิคขั้นสูง สำหรับวิทยากรกระบวนการในการนำเกมส์สันทนาการ และแอโรบิกเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์ 
        ด้วย มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ แก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้ง มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิต ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีกำหนดการดำเนินการ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

       ในการนี้   สสจ.ศรีสะเกษ  โดย สสอ.ขุขันธ์   จึงขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่ง ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการตามสื่อต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจ รวบรวมข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ ของท่านที่ประสบกับสภาวะปัญหาดังกล่าว และยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ กรอกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้  เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งมาที่งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อสรุปรายงานรวมรวมข้อมูล ส่งให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สสจ.ศรีสะเกษ   ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป

                กรอกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ  คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0432/1146 ลว 21 ต.ค. 2563 เรื่อง โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        

ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. ขอเชิญบุคคลากรผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

          จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๒/ว๒๑๘๖๔ ลงวันที่    พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Govemment Data Center and Cloud services : GDCC) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ (งานสารบรรณ) waw.ssko.moph.go.th

ที่มา : หนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๓๒/ว๑๘๔๒๘ ลว ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓ 

เรื่องประชุมร่วมกับ สสอ.ขุขันธ์ โดย นางชื่นจิต ชาญจิตร ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ ร.พ.ขุขันธ์ โดยมีขอบเขตของงานดังนี้

1.งานคลินิก ANC ให้บริการ วันจันทร์ อังคาร พุธ  
     จันทร์ ฝากครรภ์รายใหม่
    
อังคาร คัดกรองดาวน์ซินโดรม
    วันพุธ ANC รายเก่าที่มีผลเลือด 

2.งานคลินิกสุขภาพเด็กดี WCC ให้บริการใน
    วันอังคาร แยกกิจกรรมเป็นอังคารที่ 1,3 และ 5 จัดบริการกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ พัฒนาการเด็ก
    อังคารที่ 2 และ 4 คลินิกสุขภาพเด็กดี เป็นฉีดวัคซีน
3.งานบริการผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยให้บริการที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ในวันพฤหัส

4.งานบริการคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นดูแลให้คำปรึกษาเพื่อฝังยาคุม case Unwanted preg สุขภาพอื่นๆ

5.ประชาสัมพันธ์แจ้งการอบรมฟื้นฟูการสร้างเสริมภูมิคุมกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี กลุ่มเป้าหมายน้องที่รับผิดชอบงาน วัคซีน รพ.สต.

กำหนดการจัดอบรมฟื้นฟู
การสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็ก ๐ - ๕ ปี 
กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ PCU รวม ๒๘ แห่ง 
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ โรงพยาบาลขุขันธ์ 
………………………………………………………………
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม
                                      - โดย พว.ชื่นจิต ชาญจิตร
                                         หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐น.   UPDATE แนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
                                      โรคด้วยวัคซีนในเด็ก ปี ๒๕๖๔
                                      การให้วัคซีน MMR (ปรับใหม่) และ
                                      การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็ก
                                      - โดย แพทย์หญิงธัญญาพร นนทภา
                                         กุมารแพทย์
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น การประมาณการเบิกและการบริหาร
                                     จัดการวัคซีนเพื่อให้บริการ
                                      - โดย เภสัชกรนพพร สุทธิพันธ์ 
                                     เภสัชกรชำนาญการ
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐น. การเตรียมการให้บริการวัคซีน
                                     ทะเบียนวัคซีนการบันทึกข้อมูล
                                     และประมวนผลในโปรแกรม HDC
                                      - โดย พว.ทริกาญจน์ ยศวิจิตร
                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                      - คุณกิตติศักดิ์ ถนอม
                                     พนักงานคอมพิวเตอร์
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐น. สรุปผล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เวลา ๑๖.๓๐ น.              ปิดการประชุม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.

งานในความรับผิดชอบ ของธนากฤต ยุธธเลิศ

กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 3เรื่อง คลิก

กิจกรรมสมรรถนะงานแพทย์แผนไทย 2564  คลิก


วาระการประชุม(อ.ธนากฤต) ปีงบฯ2564

# เดือนตุลาคม 2563# เดือนกุมภาพันธ์ 2564# เดือนมิถุนายน 2564
# เดือนพฤศจิกายน 2563# เดือนมีนาคม 2564​​​# เดือนกรกฎาคม 2564
# เดือนธันวาคม 2563# เดือนเมษายน 2564# เดือนสิงหาคม 2564
# เดือนมกราคม 2564# เดือนพฤษภาคม 2564# เดือนกันยายน 2564


 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด(25631027) คลิก

 คำร้องขอพักชำระหนี้สหกรณ์สามัญ(25631027) คลิก

 คำร้องขอพักชำระหนี้สหกรณ์เงินกู้พิเศษ(25631027) คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. คปสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.รพ.สต./CMทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล ของอำเภอขุขันธ์ ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี

          ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลละ ๒ คน พื้นที่อำเภอขุขันธ์ มีเป้าหมายอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๔๖ คน โดยได้จัดให้เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีในระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ การฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลขุขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี Care Manager เป็นผู้กำกับดูแลการฝึกภาคปฏิบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG : Community Care Giver)

        ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จึงขอขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.รพ.สต./CMทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล ของอำเภอขุขันธ์ ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี
ที่มา :
ที่ ศก 0432/1146 ลว 16 ต.ค. 2563 เรื่อง ขอส่งอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ
ที่ ศก 00032.007/ว5102 ลว 14 ต.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภาคปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิก

2. อำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ ท่านท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ อปท./อบต.ทุกแห่ง ที่ได้แจ้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) แห่งละ ๒ คน และผู้รับผิดชอบงาน Long Term Care : LTC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ขอขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ,PM ,CM/ผู้รับผิดชอบงานLTCทุก รพ.สต.ที่ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินงานฯ 

         ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลละ ๒ คน พื้นที่อำเภอขุขันธ์ มีเป้าหมายอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๔๖ คน โดยได้จัดให้เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีในระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ การฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลขุขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี Care Manager เป็นผู้กำกับดูแลการฝึกภาคปฏิบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG : Community Care Giver) นั้น 

             เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อำเภอขุขันธ์ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินงาน
ขับเคลื่อน โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ (รพ.ขุขันธ์แห่งเดิม) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจาก อปท./อบต.ทุกแห่งในอำเภอขุขันธ์ แห่งละ ๒ คน และผู้รับผิดชอบงาน Long Term Care : LTC ของอบท./อบต.ทุกแห่ง  โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา  นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและให้โอวาทแก่คณะอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) โดยมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมเสริมพลังในกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายชิดชัย  จารัตน์ ท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ , นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ , PMอำเภอขุขันธ์  และCM/ผู้รับผิดชอบงานLTCทุก รพ.สต.   

         นอกจากนี้  คณะวิทยากรผู้ดูแลและเป็นพี่เลี้ยง นำโดยนางสมจันทร์ บัวเขียว CMอำเภอขุขันธ์/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้นำคณะอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) จำนวน 46 ราย รายงานตัวต่อท่านนายอำเภอขุขันธ์ , ท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ , สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์และภาคีเครือข่าย/ผู้มีเกียรติในที่ประชุมฯ  ต่างพร้อมใจกันที่จะร่วมมือกันมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ให้ได้รับการบริการดูแลที่ครอบคลุม  และเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

        อำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ของเราด้วยใจ💕 โดยเฉพาะการดำเนินงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) ซึ่งการทำงานนั้น อาจไม่มีความสำเร็จรูป หรือสมบูรณ์แบบ  แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา และสิ่งที่จะเกิดตามมาคือการพัฒนาในองค์กรภาคีเครือข่ายของเรา และที่สำคัญก็คือประชาชนกลุ่มเป้าหมายการดูแลระยะยาว(Long Term Care : LTC)ของอำเภอขุขันธ์ทุกคน ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทั่วถึง...โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง... 
สไลด์บรรยาย/ประชุมชี้แจง
เอกสารประกอบการอบรม
ที่มา : ที่ ศก ๐๐๒๓.๙/ว๙๓๕ ลว ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
หมายเหตุ แจ้งผ่านกลุ่มLine LTCอำเภอขุขันธ์, 30 ตุลาคม 2563.

3.สรุปข้อมูลการดำเนินงานLTC อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คลิก 

4. แจ้งกำหนดปรับปรุงโปรแกรม LTC ของ สปสช.
CLOSED ปิดปรับปรุงโปรแกรมฯ ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. - 5 พ.ย.63
OPEN เปิดใช้งานโปรแกรมฯในวันที่ 6 พ.ย.63
ที่มา : ไลน์กลุ่มผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ อำเภอขุขันธ์,25631026.

4. ขอบคุณทุก รพ.สต.​/​ผอ.รพ.สต.และจนท.รพ.สต./CMทุกท่านที่ได้แจ้งยอดความต้องการอบรมCGประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นฐานข้อมูลพร้อมรายงานยอดให้ สสจ.ศรีสะเกษ ในโอกาสต่อไป
ที่มา : ไลน์กลุ่มผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ อำเภอขุขันธ์,30 ตุลาคม 2563.

5.ทีมงานPM และCM อำเภอขุขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนงาน LTC ณ รพ.สต.กันจาน , รพ.สต.จะกง และ อบต.จะกง
      เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานPM และCM อำเภอขุขันธ์ ลงพื้นที่ รพ.สต.กันจาน , รพ.สต.จะกง และ อบต.จะกง ติดตามและขับเคลื่อนงาน LTC และ การให้บริการของCCGในพื้นที่ ทีมงานขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่และCG/CCG จากรพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคน สู้ๆ...นะครับ

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์ 

        ด้วย มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ แก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิด ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้ง มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิต ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีกำหนดการดำเนินการ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

       ในการนี้   สสจ.ศรีสะเกษ  โดย สสอ.ขุขันธ์   จึงขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่ง ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการตามสื่อต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจ รวบรวมข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ ของท่านที่ประสบกับสภาวะปัญหาดังกล่าว และยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ กรอกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้  เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งมาที่งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อสรุปรายงานรวมรวมข้อมูล ส่งให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สสจ.ศรีสะเกษ   ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป

                กรอกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ  คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0432/1146 ลว 21 ต.ค. 2563 เรื่อง โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้
       

ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2.ขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่ได้รับใบประกาศการจัดทำนำเสนอประชาสัมพันธ์ข้อมูลOnePage2563 ดีเด่น และเวปไซต์/บล็อก รพ.สต.ที่มียอดการเข้าชมมากที่สุด ประจำปี 2563
                รพ.สต.ที่ได้รับใบประกาศการจัดทำนำเสนอประชาสัมพันธ์ข้อมูลOnePage2563 อย่างต่อเนื่องดีเด่น ได้แก่ รพ.สต.หนองคล้า และหนองลุง 

                รพ.สต.ที่เวปไซต์/บล็อก รพ.สต.ที่มียอดการเข้าชมมากที่สุด ประจำปี 2563 จำนวน 5 ลำดับแรก ได้แก่ 
               1) รพ.สต.โคกเพชร             ยอดวิว 97,906+  
               2) รพ.สต.หนองคล้า            ยอดวิว 28,226+ 
               3) รพ.สต.ปรือคันตะวันออก   ยอดวิว 9,341+ 
               4) รพ.สต.ใจดี                     ยอดวิว 9,128+ 
               5) รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก   ยอดวิว 8,549+ 
               หมายเหตุ ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 พ.ย. 2563
                               เวลา 04.46 น.
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1.นายอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้นายสุเพียร คำวงศ์ เข้าประชุมแทนในการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๕ ปี จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563    จังหวัดศรีสะเกษ  กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ          นายสุเพียร คำวงศ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สสอ.ขุขันธ์ /  เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์     ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ เข้าประชุมแทน      ในการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๕ ปี จังหวัดศรีสะเกษ          ซึ่งกำหนดจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   เพื่อแสดงออกถึงความตระหนัก     และความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ    และเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดทั้งเพื่อสืบสาน รักษา   และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และได้มีคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๔๑๖๐/๒๕๖๓   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดการประชุมตามเอกสารที่แนบ
ที่มา : บันทึกรายงานระเบียบวาระการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๕ ปี จังหวัดศรีสะเกษ,22 ตุลาคม 2563. คลิก
หมายเหตุ วันก่อตั้งเมืองศีรสะเกษ ไม่พบมีเอกสารหลักฐานลายลักษณ์อักษร...ครับ แต่คณะกรรมการพิจารณาเลือกเอาวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟมาทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภออุทุมพรพิสัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2498....โดยเลือกเอาแต่วันที่ และเดือน...เท่านั้น + ปีพ.ศ.ที่ตั้งเมืองศีร์ษะเกษ ในปี 2325...ครั้งแรก...ครับ
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์