"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๒  คลิก

ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี ๒๕๖๓  คลิก

 ขออนุมัติประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๓  คลิก

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พย.๖๒  คลิก

    ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คลิก

-   คำสั่ง คกก.ดูแลเว็บไชท์และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล  คลิก

 -   แผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2563   คลิก

-    ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปี ๒๕๖๒  คลิก

-    ผลการดำเนินงานตามแผนงาน รอบที่ ๑    คลิก

-   หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ๑/๒๕๖๓  คลิก

-   ประกาศผลการประเมินข้าราชการ รอบ ๑ เมยฬ๖๓ คลิก

-  ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต  คลิก  

-  ประกาศ แนงทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์  คลิก

-  ประกาศ แนวทางการป้องกันการรับสินบน  คลิก

-  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน  คลิก  

-  การจัดตั้งชมรม สาสุขขุขันธ์ โปร่งใส  คลิก

-  คู่มือ กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คลิก  

-  แผนงาน การป้องกันการทุจริต  คลิก

-  กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน คลิก 

-  แผนงบประมาณ ๒๐๐๐๐๐ บาท   คลืก

ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์