วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC 2562
 สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก
 ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก
 ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก


1. ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ประชุมการนำเสนอ และพิจารณา Care Plan อบต.ห้วยใต้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
           เมื่อวันพุธที่  4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธัชนนท์  คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์   นายสุเพียร  คำวงศ์ (PM) ​นางสมจันทร์ บัวเขียว(CM) และน.ส.วิรันตรี นัยนิตย์(CM)  ทีมคณะทำงานรับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุและLTC คปสอ.ขุขันธ์  ได้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอ และพิจารณา Care Plan อบต.ห้วยใต้ จำนวน 47 ราย เป็นเงิน 235,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณ นายบุญธรรม ปรือปรัง นายก อบต.ห้วยใต้  ,นายสุพรรณ ทองมนต์ ปลัด อบต.ห้วยใต้ ,กรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และพี่น้องผู้ดูแลผู้สุงอายุ(Care Giver)ตำบลห้วยใต้ทั้ง 5 ท่าน ที่ร่วมพิจารณา และอนุมัติงบประมาณสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

● ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมดูแลชุมชนร่วมกันดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และคนบ้านเราทุกท่านที่มีภาวะพึ่งพิงให้ทุกท่านอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุข...และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ●

ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์