สถานการณ์โรคไข้เลือด

สถานการณ์โรคไข้เลือดอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2562