งานในรับผิดชอบของนางสาวศิวพร พึ่งภพ

1.งานอนามัยแม่และเด็ก
2.งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3.งานอนามัยโรงเรียน

วาระการประชุมปีงบฯ 2563

# เดือนตุลาคม 2562          # เดือนกุมภาพันธ์ 2563  # เดือนมิถุนายน 2562
# เดือนพฤศจิกายน 2562   # เดือนมีนาคม 2563 ​​​     # เดือนกรกฎาคม 2562
# เดือนธันวาคม 2562        # เดือนเมษายน 2563     # เดือนสิงหาคม 2562
# เดือนมกราคม 2563        # เดือนพฤษภาคม 2563  # เดือนกันยายน 2562