การประชุมขับเคลื่อนและพิจารณาการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ อบต.ตะเคียน(2 เมษายน 2562)ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์