"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

วาระการประชุมประจำเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

วาระการประชุม

มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562

งานในรับผิดชอบของนางสาวศิวพร พึ่งภพ

1.งานอนามัยแม่และเด็ก
2.งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3.งานอนามัยโรงเรียน

วาระการประชุมปีงบฯ 2563

# เดือนตุลาคม 2562          # เดือนกุมภาพันธ์ 2563  # เดือนมิถุนายน 2562
# เดือนพฤศจิกายน 2562   # เดือนมีนาคม 2563 ​​​     # เดือนกรกฎาคม 2562
# เดือนธันวาคม 2562        # เดือนเมษายน 2563     # เดือนสิงหาคม 2562
# เดือนมกราคม 2563        # เดือนพฤษภาคม 2563  # เดือนกันยายน 2562

งานบริหาร (ศรายุทธ)


วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.อำเภอขุขันธ์
                  คลิ๊ก
           วาระการประชุมเดือนกรกฎาคม 2562

คำสั่ง OT     พฤศจิกายน 2562 

ดาวโหลดเอกสารงานบริหาร

วาระการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ งานรับผิดชอบ นายนพดล ศรีอินทร์

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

๑. การจัดเก็บขยะติดเชื้อให้มีส่งทุกสัปดาห์ และการจัดส่งเซตสเตอร์ไรด์

๒. การกรอกรายงานการลดพลังงาน

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๑ กระทรวงแจ้งสถานการณ์วัคซีนเอชพีวีขาดชั่วคราว และการบริหารจัดการวัคซีน ปี ๒๕๖๒ ดังนี้
   ๑.๑ เนื่องจากตลาดวัคซีนโลกยังไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดหาวัคซีน เข็ม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ และคาดว่าไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้จนถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ๑.๒ ให้ทุกรพ.สต.รวบรวมวัคซีนที่เหลือจาการให้บริการเข็ม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งคืนคลังวัคซีนระดับอำเภอ ภายใน ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ กรอกแบบรายงานที่เวปสสอ. งานรับผิดชอบนายนพดล
   ๑.๓ การให้วัคซีนก่อนอย่างน้อย ๑ เข็ม เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเกิดโรค และเมื่อได้วัคซีนเข็มกระตุ้น จะทำให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงและคงอยู่ได้นาน แม้จะทิ้งช่วงไปจากปัญหาการขาดวัคซีนก็ตาม สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้กรอกรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน เข็มที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ ส่งภายใน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ กรอกแบบรายงานที่เวปสสอ. งานรับผิดชอบนายนพดล

๒. สสจ.ศก. แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒ และการจัดสรรวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ รพ.ขข. ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐ ราย ขอให้ดำเนินการดังนี้
    ๒.๑ สำรวจเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ เพื่อรับการจัดสรรวัคซีนต่อไป กรอกแบบรายงานที่เวปสสอ. งานรับผิดชอบนายนพดล


๓. สสจ.ศก แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๙


งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 

๑. การตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ปี ๒๕๖๑ยาเสพติด

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC และวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. คืนข้อมูลจากการRanking 1/2562 : LTC และงานวัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพี่น้องจนท.รพ.สต.นำไปใช้ประโยชน์

สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก
ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก
ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก

ข้อมูลพระภิกษุ สามเณร แม่ชี (สำรวจทุกวัด/สำนักสงฆ์) ปี 2562  อำเภอขุขันธ์  อ.ขุขันธ์ คลิก

แบบสรุปรายงานคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2562 (25มีนาคม 2562) อ.ขุขันธ์ คลิก
หมายเหตุ
รายชื่อ 1 วัด 1โรงพยาบาล /รพ.สต. คลิก


2. คปสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพสต.ทุกแห่งที่แจ้งและปรสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC โดย คปสอ.ขุขันธ์ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2562
          ตามที่ คปสอ.ขุขันธ์ ได้เชิญ ผอ.รพ.สต., ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ/LTC ประจำ รพ.สต., ผู้รับผิดชอบงานตำบลLTC​ จาก อปท. /อบต. และนายก อปท./อบต.ทุกแห่ง เข้าร่วมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ โดย คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : LTC ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งการอบรมฯในครั้งนี้ นายสะอาด  วงศ์รักษ์ นายอำเภขุขันธ์ มอบหมายให้นายชิดชัย จารัตน์ ท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดฯ และมีนายวิสิฐศักดิ์  พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายการอบรมฯจาก อปท.และ รพ.สต. เข้าร่วม  จำนวนทั้งสิ้น 106 คน  มาประชุมพร้อมเพียง พร้อมก้าวเดินและขับเคลื่อนไปด้วยกัน ขอบคุณทุกท่านมา ณโอกาสนี้ด้วย
ที่มา : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC โดย คปสอ.ขุขันธ์ คลิก

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนมีนาคม 2562

ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
หมายเหตุ
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก

2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 เมษายน 2562

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service)  คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 เมษายน 2562

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต.  คลิกตรวจสอบ
            ***ไม่ควรมีข้อมูลการการให้บริการPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***

ข้อมูล ณ วันที่ : 2 เมษายน 2562

3. เรื่องแจ้งจาก จนท. กสท.ศรีสะเกษ
             ที่ใดเนตช้า ? IT >> จนท.CAT คุณนิทัศน์ จันครา โทร.0812380122 แจ้งมาว่า Cat ได้อัพเดทความเร็ว 100/50 Mb ให้ รพ.สต.ทุกแห่งแล้ว และจะออกมาตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เนตและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยออก ในพื้นที่ของอำเภอขุขันธ์ สัปดาห์หน้า เริ่มต้นวันจันทร์หน้านี้ 8 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ครับ

4. สสอ.ขุขันธ์ ฝากดูแลและตรวจสภาพการใช้งานกล้องวงจรปิด(CCTV) ให้พร้อมใช้งาน
               ตามที่ อำเภอขุขันธ์ ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษ และกระทรวงมหาดไทยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ให้ทุกหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจไปสำรวจกล้องวงจรปิด(CCTV)ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานให้พร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการติดตั้งกล้อง โดยกล้องใดติดตั้งเพื่อใช้ตรวจสภาพ หรือเพื่อใช้ป้องปรามก็ต้องปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยความปลอดภัย และหากเกิดเหตุการณ์ใดในช่วงที่ผ่านมา แล้วมีรายงานว่ากล้องวงจรปิด(CCTV) ไม่สามารถใช้การได้ หัวหน้าหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบ สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือดูแลและตรวจสภาพการใช้งานกล้องวงจรปิด(CCTV) ให้พร้อมใช้งานทุกแห่ง เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัย และให้บริการประชาชนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ
ตัวอย่างภาพจากกล้องวงจรปิด สสอ.ขุขันธ์
เฝ้าระวังและตรวจตราสถานการณ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา : ที่ ศก 0418/ว 2743 ลง 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่

ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์