วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (นายครรชิต ชูกลิ่น)

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (นายครรชิต  ชูกลิ่น)
4.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
       4.1 งานสาธารณสุขภาคประชาชน
              4.1.1 การเพิ่มเงินค่าป่วยการ อสม.
              4.1.2 การอบรม อสม.ทดแทน
              4.1.3 การอบรมนักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย
              4.1.4 การจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด อสม.

ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์