ธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข (KPI) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 คลิก
 new แบบฟอร์มแผน 63 อำเภอ_update 8 พย. 62 คลิก
 แนวทาง ncd สสจ.ศก. ปีงบฯ 2563 คลิก

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563(E-Book) คลิก
 การดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น ปี 2563(ฉบับย่อ) สปสช-มสพช ผอ.วีระชัย คลิก
 ตัวอย่าง โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป) คลิก วาระการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ งานรับผิดชอบ นายนพดล ศรีอินทร์

๑. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


         ๑. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร ๓ ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโคเสต และคลอร์ไพรีฟอส ทันทีนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการยุติการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้สสจ.ทั่วประเทศเร่งดำเนินการตามตัวชี้วัด”ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง ๓ ชนิด ทันที” ในการนี้สสจ.ศรีสะเกษ จึงส่งข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด”ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง ๓ ชนิด ทันที”

         ๒. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร ๓ ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโคเสต และคลอร์ไพรีฟอส ทันทีนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการยุติการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้สสจ.ทั่วประเทศเร่งดำเนินการตามตัวชี้วัด”ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง ๓ ชนิด ทันที” ในการนี้สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอแจ้งแนวทางระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพกรณีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลนำเข้า ๓ ส่วน ได้แก่


         ๑)ผลสำรวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน โดย อสม. ผ่าน mobile application


          ๒)จัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environment Health Profile : OEHP) ด้านการเกษตรกรรม


         ๓)การรายงานความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร ที่มีรหัส T๖๐
ตามแบบสำรวจพื้นฐานที่ให้มา เข้ากรอกที่เวปสสอ.ขุขันธ์ งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ ที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z2CIF3vJBjJzaLYXbQsgQEPDmJL0w2Tr0eAAnRhpdc4/edit#gid=1139846054 ภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


  ๓.ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งขอความร่วมมือจากสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสนับสนุนแก้ไขปัญหา โดย ให้ดำเนินการดังนี้ รพ.สต. ให้รายงานระบบการจัดการมูลฝอย โดยส่งไปที่ กองบริหารการสาธารณสุข ทาง เวปไซต์ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม https://phdb.moph.go.th/main/ > ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพนั้น > ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสำเนาส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ทาง Email:envocc_ssk@hotmail.com


รพ.สต. User name : รหัสหลัก รพ.สต. เป็นเลข ๕ ตัว (๐๐๐๐๐)


              Password : รหัสหลัก รพ.สต. เป็นเลข ๕ ตัว


เช่น รพ.สต.ตะเคียนบัง User name : ๐๓๓๔๙ Password : ๐๓๓๔๙


      ๔. ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดย สสจ.ศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ จะจัดทำฐานข้อมูลการออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนสนับสนุนดำเนินการตามกฎหมาย และป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือในการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการกรอกข้อมูลการออกเทศบัญญัติของเทศบาล และการออกข้อบัญญัติตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ของท่าน ส่งให้สสจ.ศรีสะเกษ ทาง Email:envocc_ssk@hotmail.com ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒


๒. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

    ๑. แจ้งทุกรพ.สต.การรับวัคซีนป้องกันโรคหัด( MR ) สำหรับรณรงค์ตามโครงการฯ จะจ่ายพร้อมวัคซีนประจำเดือน พ.ย.๒๕๖๒ เมื่อให้วัคซีนแล้วให้รายงานให้สสอ.ทราบด้วย เพื่อเข้ารายงานที่เวปไซต์ให้กระทรวงทราบต่อไป


๓. งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

    ๑. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ขอความร่วมมือจากสสจ.ศรีสะเกษให้มีการสำรวจบุคลากร สหวิชาชีพที่ให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อวางแผนพัฒนาด้านอัตรากำลังและแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สสจ.ศก.จึงขอให้สำรวจบุคลากร สหวิชาชีพที่ให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โยเข้าไปกรอกข้อมูลที่งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ ที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywBzUcXBdeWNfJCG9c6fYQMHiS_IMtlLdQsY292j-D8/edit#gid=0

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

ตัวชี้วัด กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปีงบฯ 2563 คลิก 
ตัวชี้วัด งานคนพิการ ปีงบฯ 2563 คลิก 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. ขอขอบคุณพี่น้องชาวสาธารณสุขขุขันธ์ ที่ได้ร่วมสมทบทำบุญกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดบ้านโนนสาย หมู่ที่ ๙ ตําบลสําโรงตาเจ็น อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

            งานบุญกฐินสามัคคี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำภอขุขันธ์ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ , โรงพยาบาลขุขันธ์ , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุขันธ์ และพุทธศาสนิกชน ทอดถวาย วันจันทร์ที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดบ้านโนนสาย หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๒)

- เวลา ๑๕.๐๐ น. ตั้งองค์กฐินสามัคคีที่ศาลาการเปรียญ
                            วัดบ้านโนนสาย หมู่ที่ 6 
 ตําบลสําโรงตาเจ็น 
                             อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- เวลา ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                             สมโภชองค์กฐินสามัคคี


วันจันทร์ที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒) 
- เวลา ๐๗.๐๐ น. ประกอบพิธีทําบุญตักบาตร
                             ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 
- เวลา ๐๙.๐๙ น. เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี อุบาสกอุบาสิกา
                             พุทธศานิกชนพร้อมกัน แห่องค์กฐินสามัคคี
                             รอบพระอุโบสถ ๓ รอบ 
- เวลา ๑๐.๐๙ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี     ประธานสงฆ์
                            กล่าวสัมโมทนียกถา /อนุโมทนาพิธี/กรวดน้ำรับพร 
- เวลา ๑๑.๒๙ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
                            เจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
                            เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ กําหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาได้
นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสุเพียร คำวงศ์
ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ นำเงินไปร่วมสมทบกองกฐิน
ณ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ เป็นจำนวนเงิน5,000บาท(ห้าพันบาทถ้วน.-)
ภาพ/ข่าว...นายสุเพียร คำวงศ์ (7พฤศจิกายน 2562).
งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC 2562

1. สปสช.เขต ๑๐ อุบลราชธานี ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

           ตามที่อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินงาน และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สําหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และคู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสําหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ทุกกลุ่มวัย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น 

          ในการนี้ เพื่อหน่วยจัดบริการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการดําเนินงานบริการ สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง ตามประกาศฯ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต ๑๐ อุบลราชธานี จึงขอซักซ้อมแนวทางการ ดําเนินงาน ดังนี้  คลิก
ที่มา : ที่ สปสช. ๕.๔๑/ว๒๘๑ ลง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนค่าบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒ สําหรับหน่วยบริการประจําพื้นที่ สำหรับอำเภอขุขันธ์ คือ 10930 รพ.ขุขันธ์ โดย ศสม.ห้วยเหนือ จำนวนผู้สุงอายุที่ สปสช.โอนงบปี 2562 จำนวน 732 ราย ขั้นเงินที่ได้รับ 315,000บาท 
           ทั้งนี้   สามารถตรวจสอบและทําการ Download รายละเอียดการโอนเงินได้ที่ http://www.nhso.go.th/ เลือกเมนู ->หน่วยบริการ ->NHSO Budget ->รายงานการจ่ายเงินกองทุน และขอได้โปรดดําเนินการสํารวจและประเมินผู้สูงอายุและบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี ทุกสิทธิที่มีภาวะพึ่งพิง(คะแนน ประเมิน ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๑ โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มตามชุดสิทธิประโยชน์) และลงทะเบียนผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในโปรแกรม LTC รวมทั้งจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan: CP) และเสนอ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ โดยแนบ CP เสนอต่ออนุกรรมการ LTC ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ และรายเก่าภายใน ๓๐ วันหลังลงทะเบียนในโปรแกรมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
หมายเหตุ 
ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/๕๓๘๕  ลง ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง  การสนับสนุนค่าบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๑๒ สําหรับหน่วยบริการประจําพื้นที่

3. คืนขอมูลการสํารวจข้อมูลเครือข่ายด้านการดูแลประคับประคองอำเภอขุขันธ์ ปี งบประมาณ 2563
         สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบพระคุณ ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้แลผู้ป่วยประคับประคองทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันกรอกข้อมูลเครือข่ายด้านการดูแลประคับประคองอำเภอขุขันธ์ เมื่อระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผ่านฟอร์มออนไลน์ที่งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจัดทำขึ้น และสามารถส่งให้คณะอนุกรรมการด้านการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) สสจ.ศรีสะเกษ ได้ทันเวลา เพื่อที่จะได้ดําเนินนโยบายพัฒนาระบบบริการด้านการดูแลประคับประคอง โดยเชื่อมโยงเครือข่ายบริการทุกระดับ เพื่อให้การส่ง ต่อการดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย (Palliative Care) เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ และราบรื่นต่อไป

 สำหรับข้อมูลเครือข่ายด้าน Palliative Care สสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2563(ต้องการลงชื่อขอข้อมูลด้วยGmail) คลิก

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/ว ๕๑๗๐  ลง ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง  สํารวจข้อมูลเครือข่ายด้านการดูแลประคับประคอง

4. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบงานLTCทุกแห่ง ที่ประสานกลุ่มเป้าหมายCG เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ Care Giver : CG เพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูวิชาการ
            เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ (คปสอ.ขุขันธ์) โดยโรงพยาบาลขุขันธ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้ดำเนินโครงการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ Care Giver : CG เพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูวิชาการ และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างตําบลและเครือข่ายในชุมชนได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสร้างเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

นายธัชนนท์   คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

         โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ( Care Giver : CG) จํานวน 166 คน และผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager : CM) จากทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในอําเภอขุขันธ์

พระมหาสมศักดิ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม
บรรยายธรรม เรื่อง การทํางานด้วยใจจิตอาสาตามแนวพุทธ 

           โดยมีวิทยากรประกอบด้วย พระมหาสมศักดิ์  สิริวฑฺฒโน      เจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม ตำบลนิคมพัฒนา , ทีม CM และCG จาก รพ.สต.ตะเคียน ,รพ.สต.สําโรงตาเจ็น และรพ.สต.ปรือใหญ่ ร่วม      ในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างตําบลและเครือข่ายในชุมชน เพื่อการดูแล    ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิงในชุมชน   
ทุกตำบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อไป

ภาพ/ข่าว : สุเพียร  คำวงศ์ งานงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนตุลาคม 2563
คลิกที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก

2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
คลิกที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***#Server Hardware
?????
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต. คลิกตรวจสอบ ***ไม่ควรมีข้อมูลฯPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

3. โครงการขยายผลการให้บริการ WIFI INTERNET ความเร็วสูงฟรีที่หน่วยบริการสาธารณสุข
          ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ในด้านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง มุ่งหวังให้ประชาชนมีโอกาสมากขึ้น ในการเข้าถึงความรู้และเพิ่ม รายได้จากโลกอินเตอร์เน็ต โดยให้หน่วยบริการสาธารณสุขเป็นจุดเสริมของโครงการเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนสามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ฟรีที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยเลขประชาชน ๑๓ หลัก โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดําเนินการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และได้ขยายผลโครงการให้บริการ WIFI INTERNET ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ที่มีความพร้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
          ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านดําเนินงานตามนโยบาย ดังนี้
          ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ที่เข้าร่วมโครงการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สํารวจ การติดตั้งและใช้งานระบบ และส่งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน
          ๒. โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ให้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์บริการ WIFI INTERNET จากกระทรวงสาธารณสุข 

          โดยส่งข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และบันทึกข้อมูลในระบบ online ตาม QR CODE หรือ คลิกลิงก์นี้
ที่มา : ที่ ศก 0032.001/ว.5471 ลง 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลการให้บริการ WIFI INTERNET ความเร็วสูงฟรีที่หน่วยบริการสาธารณสุข

โครงการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ Care Giver : CG โดย คปสอ.ขุขันธ์(30 ตุลาคม 2562)

            เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ (คปสอ.ขุขันธ์) โดยโรงพยาบาลขุขันธ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้ดำเนินโครงการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ Care Giver : CG เพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูวิชาการ และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างตําบลและเครือข่ายในชุมชนได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสร้างเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

นายธัชนนท์   คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

       โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ( Care Giver : CG) จํานวน 166 คน และผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager : CM) จากทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในอําเภอขุขันธ์ 

พระมหาสมศักดิ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม
บรรยายธรรม เรื่อง การทํางานด้วยใจจิตอาสาตามแนวพุทธ 

           โดยมีวิทยากรประกอบด้วย พระมหาสมศักดิ์  สิริวฑฺฒโน      เจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม ตำบลนิคมพัฒนา , ทีม CM และCG จาก รพ.สต.ตะเคียน ,รพ.สต.สําโรงตาเจ็น และรพ.สต.ปรือใหญ่ ร่วม      ในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างตําบลและเครือข่ายในชุมชน เพื่อการดูแล       
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิงในชุมชน     
ทุกตำบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อไป

ภาพ/ข่าว : สุเพียร  คำวงศ์ งานงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

ตัวชี้วัดงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC ปี 2563 (สุเพียร & สมจันทร์)...Update18-10-2562

ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข สสจ.ศรีสะเกษ  
ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานที่ 12 ส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC ปี 2563 คลิก


ที่

ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเมินหน่วยงาน
รพ.สสอ./รพ.สต.คปสอ.

ส่งเสริมสุขภาพ

16ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80þ
1.ชมรมผู้สุงอายุผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเกณฑ์ตำบลละ อย่างน้อย 1 ชมรมþ
2.วัดผ่านการประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการอย่างน้อย 1 แห่งþ
2.1 ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์
เกณฑร้อยละ 70
þ

17ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90þ
1.ร้อยละของผู้ป่วยดิตเตียงที่เปลี่ยนกลุ่ม
เป็นติดบ้านเพิ่มขึ้นจากปี 62
þ
2.ร้อยละของผู้ป่วยดิตบ้านที่เปลี่ยนกลุ่ม
เป็นติดสังคมเพิ่มขึ้นจากปี 62
þ

18ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85þ
1.ร้อยละของการคัดกรองสายตานับนิ้ว 3 นิ้ว 3 เมตร ร้อยละ 75þ

21ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ 80þ
1.ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95þ
2.ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 75þ

กลุ่มงานที่ 11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดงานศูนย์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี

ที่
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเมินหน่วยงาน
รพ.สสอ./รพ.สต.คปสอ.

ศูนย์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี

3หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ทันเวลา
- ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก ภายใน 30 วัน นับจากวันให้ บริการ (ปี 2562 97.56 )
- ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน นับจากวันจำหน่ายผู้ป่วย (ปี 2562 86.68 )
þ
4ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน
- มากกว่าร้อยละ 97.00
þ

6หน่วยบริการมีข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า
- ประเมินผลจากระบบ HDC วันที่ 5 ของทุกเดือน
- ประเมินผลตามวันส่งข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - ถึงวันประเมินประจำเดือน (ทุกวันที่ 5)
- จัดเก็บข้อมูลให้คะแนนรายเดือน
þ

กลุ่มงานที่ 3 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ตัวชี้วัดงานควบคุมโรคไม่ติตต่อ

ที่
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเมินหน่วยงาน
รพ.สสอ./รพ.สต.คปสอ.

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

28. การพัฒนาระบบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้พิการด้านการแพทย์ในพื้นที่
þ
17028.1 มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภทที่เป็น
ปัจจุบัน (สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ครบถ้วน
17128.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม
ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
17228.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการ
ฟื้นฟูด้านการแพทย์ที่เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 70

กลุ่มงานที่ 8 งานประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตัวชี้วัดงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

18ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการกองทุน LTCþ
18.1จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ
18.2จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทันตามกำหนด

ที่มา :
 

- ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 คลิก
- KPI 63 คลิก