"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอขุขันธ์ ได้ออกพื้นที่ทำกิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนในอำเภอขุขันธ์ โดยบูรณาการกับโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ เน้นพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง พชอ.อำเภอขุขันธ์ได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการ พชอ.ร่วมดำเนินการ ใน 3 ประเด็นได้แก่ 

     1.ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
     2. ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
     3. ประเด็นอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต


สำหรับพื้นที่ดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 จุดดังนี้
     จุดที่ 1 ณ วัดหัวเสือ ตำบลหัวเสือ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 235 คนประกอบด้วยตำบลกฤษณา ตำบลจะกง ตำบลลมศักดิ์ ตำบลตะเคียน ตำบลใจดี ตำบลโคกเพชร ตำบลดองกำเม็ด ตำบลหัวเสือ และตำบลสำโรงตาเจ็น
     จุดที่ 2 ณ วัดโสภณวิหาร ตำบลกันทรารมย์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 235 คน ประกอบด้วยตำบลปราสาท ตำบลกันทรารมย์ ตำบลศรีสะอาด ตำบลโสน และตำบลห้วยสำราญ
     จุดที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 230 คน ประกอบด้วยตำบลปรือใหญ่ ตำบลห้วยใต้ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลสะเดาใหญ่ ตำบลหนองฉลอง ตำบลตาอุด ตำบลศรีตระกูล และตำบลห้วยเหนือ 

ขอบคุณ ภาพจากคณะเจ้าหน้าที่ทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ที่ช่วยเก็บภาพกิจกรรมดีๆส่งมาให้...ครับ

ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์