เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับผลงาน LTC อ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561

             ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานตำบล LTC ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2561 และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีได้ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานตำบล LTC ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2561 แล้วนั้น

             ผลงาน LTC อ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาได้แก่ ต.ห้วยเหนือ LTC ดีเด่น ระดับเขต , ต.โสน ดีเด่น ระดับ จังหวัด , นวัตกรรม การดูแล LTC ของ ศสม. ห้วยเหนือ และ รางวัลCM ดีเด่น ระดับจังหวัด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายทุกท่านทุกฝ่าย ที่ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนงาน LTC ในพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ ของเรา 😍 ทีมขุขันธ์ พร้อมเรียนรู้ เพื่อสังคมสุขภาพดี และน่าอยู่ร่วมกัน...ครับ

 
 
ที่มา : ที่ ศก 0032.007 /ว 4685 ลง 18 ก.ย. 2561 เรื่อง แจ้งผลการประเมินตำบล ltc และขอเชิญรับโล่/เกียรติบัตร

2. แจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง...งาน/ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายใหม่ของ อ.สุเพียร  คำวงศ์ ประจำปี 2562 ดังนี้

       1. งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
       2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
       3. งานอนามัยโรงเรียน
       4. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
       5.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
       6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
               - กรรมการฝ่ายพิธีกรรมฯ และประชาสัมพันธ์งานบุญประเพณีแซนโฎนตา อำเภอขุขันธ์ ปี 2561
               - กรรมการจัดแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองขุขันธ์ ในงานบุญประเพณีแซนโฎนตา อำเภอขุขันธ์ ปี 2561
              - เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์