เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ อ.สุเพียร &​สมจันทร์ บัวเขียว ปีงบประมาณ 2562

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2562

เดือนตุลาคม 2561                # เดือนกุมภาพันธ์ 2562      # เดือนมิถุนายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2561         # เดือนมีนาคม 2562           เดือนกรกฎาคม 2562  
เดือนธันวาคม 2561              # เดือนเมษายน 2562         เดือนสิงหาคม 2562  
# เดือนมกราคม 2562              # เดือนพฤษภาคม 2562      เดือนกันยายน 2562 
วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2561

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2560


1. งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC 
OK โปรแกรมและแบบคัดกรองผู้สูงอายุ 2560 http://164.115.22.135/geriatrics/
การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)
10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบLong Term Care อ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2561 คลิก


2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
 แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
           รายชื่อ 1 วัด 1โรงพยาบาล /รพ.สต.    คลิก
           รายงานกิจกรรม    คลิก
           รายงานการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์  คลิก
 แบบรายงานข้อมูลพระสงฆ์สูงอายุที่อาพาธ และไม่มีผู้ดูแล ปี 2561 คลิก 
รายงาน 1 วัด 1 รพ.รพ.สต.อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คลิก
-
3. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ข้อมูลรายงานงานคนพิการ ปี 2560
  ข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ แยกตามประเภทฯ ปีงบฯ2560 คลิกที่นี่

OK ข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน คลิกที่นี่

OK ข้อมูลการสำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 - 2559  คลิกที่นี่

OK กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับผู้พิการฯ2558 คลิกที่นี่


4.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
OK # LINEกลุ่มGCC3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์(21มิ.ย.2561) คลิก
OK # สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับอำเภอ ลิก
OK # 
สำเนาไฟล์ประชุมคณะกรรมการคุณภาพข้อมูล ระดับอำเภอ2560-01-05  คลิก
***************
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิก
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิก  
   ห้ามนำเสนอเนื้อหาทุกชนิดบนเวปฯที่ขัดต่อทั้ง ๒  พระราชบัญญัติข้างต้นนี้
- การระมัดระวังการใช้ Social Media สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข คลิก  
- มีปัญหาสัญญาณเนตของCAT โทร. 1322 Cat Call Center
- โปรแกรมป้องกันไวรัส 360 total security
โปรแกรมBIDLORD
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 อำเภอขุขันธ์ โดย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2560 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วยกรณีมีเพิ่มเติมรายใหม่ ด้วยนะครับ

#กรอกข้อมูลการสำรวจฯ และตรวจสอบข้อมูล  คลิกที่ลิงก์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/18SBTMdACdUH4wYwsiV2nf8bCN68PeU9il7L9gTDdF3E/edit?usp=sharing

***********************************************
หมายเหตุ 
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์