ภาพกิจกรรมวัณโรค2561


งานในความรับผิดชอบปีงบประมาณ 2562 ( นายสุพัฒน์ ในทอง )

  1. งานทันตสาธารณสุข
  2. งานควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิและมะเร็งตับท่อน้ำดี
  3. งานควบคุมป้องกันโรควัณโรค
  4. งานควบคุมป้องกันโรคเรื้อน
  5. งานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
  6. งานควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ

    **งานทันตกรรม
 ok แผนงานทันตกรรม2563 คลิกที่นี่         การบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปาก ANC คลิกที่นี่
ok นำเสนองานทันตกรรม2563 คลิกที่นี่
ok แบบรายงานกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  คลิกที่นี่
ok เป้าหมายเด็กอายุ 4-12 ปี  ปี 2563  คลิ๊กที่นี้
   ok    สำรวจยูนิตทันตกรรม   คลิ๊กที่นี้
   ok แบบรายงานกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  คลิกที่นี่
**งานวัณโรค 
         ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค 2563 (ตค62-กย63) คลิ๊กที่นี้
   OK เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 2563 คลิ๊กที่นี้
   OK รายชื่อเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงวัณโรค DM A1C>7 ปี 2563 คลิ๊กที่นี้
   OK รายชื่อเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงวัณโรค CKD ปี 2563 คลิ๊กที่นี้

สรุปผลการดำเนินงานผู้ป่วยวัณโรค 2560  คลิ๊กที่นี้
สรุปผลการดำเนินงานผู้ป่วยวัณโรค 2561  คลิ๊กที่นี้
สรุปผลการดำเนินงานผู้ป่วยวัณโรค 2562  คลิ๊กที่นี้
 นำเสนอดำเนินงานผู้ป่วยวัณโรค 2562  คลิ๊กที่นี้   
   OK  คะแนน Dot รายสัปดาห์ 2562 คลิ๊กที่นี้
  okแบบประเมินRanking2562 คลิ๊กที่นี้
     OK  สำรวจเป้าหมายการคัดกรองปี 62  คลิ๊กที่นี้
      OK # ภาพกิจกรรมอบรม คลิก
**งานโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับท่อน้ำดี
2563
       สรุปงานโรคหนอนพยาธิ 2562 คลิ๊กที่นี้
       จนท มีความประสงค์การอบรมจุลทัศนากรรายใหม่และฟื้นฟู  2563 คลิ๊กที่นี้
     หมู่บ้านเป้าหมายปลอดโรคพยาธิปี 2563 อำเภอขุขันธ์  คลิ๊กที่นี้  
ปี 2562

           สำรวจ จนท ผ่านการอบรมจุลทัศนากร อำเภอขุขันธ์  คลิ๊กที่นี้

           หมู่บ้านเป้าหมายปลอดโรคพยาธิปี62 อำเภอขุขันธ์  คลิ๊กที่นี้  

**งานจมน้ำ
  สรุปกิจกรรมป้องกันปัญหาการจมน้ำ 2562 คลิ๊กที่นี้

             เอกสารการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ คลิ๊กที่นี้
             เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 2562  คลิ๊กที่นี้
0k ส่งรายชื่อกอง เชียร์และพาเหรด   2562 คลิ๊กที่นี้

วาระการประชุม ปีงบประมาณ 2563 
      เดือน พฤศจิกายน 2562 คลิก    งานแผนงาน2563 คลิก
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบสุพัฒน์ ปีงบประมาณ 2561 คลิก 

งานหน้าที่ อ.นพดล ศรีอินทร์

1. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวาระการประชุมปีงบฯ 2563


# เดือนตุลาคม 2562                # เดือนกุมภาพันธ์ 2563      # เดือนมิถุนายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562         # เดือนมีนาคม 2563         ​​​  เดือนกรกฎาคม 2562  
# เดือนธันวาคม 2562              # เดือนเมษายน 2563          เดือนสิงหาคม 2562  
# เดือนมกราคม 2563              # เดือนพฤษภาคม 2563      เดือนกันยายน 2562

OK พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 คลิกที่นี่
OK พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 คลิกที่นี่
OK แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คลิกที่นี่...Word  PDF 

หมายเหตุ ใช้รูปถ่ายข้าราชการที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน(ขาวดำ หรือสี) จำนวน 2 รูป สำหรับติดแบบคำขอฯและบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข


 รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2562 

สสอ.ขุขันธ์           # 56 ปรือใหญ่               # 66 ปราสาท
30 ร.พ.ขุขันธ์        # 57 ปรือคันตะวันออก  # 67 บ่อทอง
48 โคกโพน          #58 ทับทิมฯ 06            # 68 สำโรงตาเจ็น
49 ตะเคียนบังอิง   # 59 หนองลุง               # 69 นาก๊อก
50 จะกง                # 60 สมบูรณ์                # 70 กฤษณา
51 ใจดี                  # 61 หัวเสือ                  # 71 วิทย์
52 กันจาน             # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก # 72 ตรอย
53 อาวอย             # 63 กวางขาว               # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า        # 64 คลองกลาง           # 74 โนน
55 ขนุน                 # 65 โคกเพชร


OK ฐานข้อมูลส้วมสาธารณะอำเภอขุขันธ์  ปี 2562
1) ประเภท รพ.สต.    คลิกที่นี่ 
OK แบบส้วมสาธารณะ
1) อาคารส้วมสาธารณะผู้สุงอายุและผู้พิการ   คลิกที่นี่ 
2) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 2 ห้อง   คลิกที่นี่         
3) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 4 ห้อง   คลิกที่นี่
4) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 5 ห้อง   คลิกที่นี่         
5) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 6 ห้อง   คลิกที่นี่
OK แบบฟอร์มตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ-HAS2016
OK แนวทางการดำเนินงาน HWP2559
OK คู่มือการดำเนินงาน HWP2559
OK # คลินิคสุขภาพเกษตรกร  ปี พ.ศ. 2558 มี รพ.สต.ที่เข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกร ข้อมูลเดิมคือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง , รพ.สต.คลองกลาง , รพ.สต.โคกเพชร , รพ.สต.หนองคล้า , รพ.สต.ขนุน และรพ.สต.อาวอย   ปี พ.ศ. 2559 อำเภอขุขันธ์ จะต้องมีจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมทั้งหมดคิดจากร้อยละ 40 ของรพ. สต. ทั้งหมด คือ 10.8 ดังนั้น จะต้องมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 แห่ง - 6 แห่ง(เดิม) จึงเหลือจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมเพิ่มเติมอีกในปี 2559  จำนวน 6 แห่ง (จังหวัดศรีสะเกษมี รพ.สต.ทั้งสิ้น 256 แห่ง ปี 2558 มี รพ.สต.เข้าร่วมฯ 75 แห่ง และในปี 2559 จะมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น  103 แห่ง)
แผ่นเทียบสีมาตรฐานสำหรับแปลผลโคลีนเอสเตอเรส


            ข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร


**************
- ค้นหาข้อมูลโรงงาน/สถานประกอบการในพื้นที่ คลิก
- เอกสารการอบรมการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย  คลิก
 # การดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คลิก
การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คลิก
 # แบบประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2562 คลิก
# ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพกรณีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2562  คลิก
# รายงานข้อมูลการออกข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพรบ.การสาธารณสุข ปี๒๕๓๕ คลิก
# แบบ นบก. 1-56 คลิก
#แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ คลิก
2.งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MMR/MR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง 1-12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02) คลิก
 # ผลการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในที่มีอายุ 20,30,40,50,60 ปี (ผู้ที่เกิดในปี 2541,2531,2521,2501) คลิก
# ผลการให้วัคซีน Influenza ในหญิงตั้งครรภ์ คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
   วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2561 คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขปี 2562 คลิก
# แบบรายงานการสำรวจจำนวนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2562  คลิก
# เอกสารงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค1 คลิก
# เอกสารงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค2 คลิก
# แบบรายงานการสำรวจจำนวนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2563 คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 คลิก
# แบบสำรวจเป้าหมายประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 คลิก
ผลการให้วัคซีน HPV ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 คลิก
# ใบเบิกวัคซีน
  - ธค.61 คลิก        - ตค.62 คลิก        - สค.63 คลิก
  - มค.62 คลิก       - พย.62 คลิก       - กย.63 คลิก
  - กพ.62 คลิก      - ธค.62 คลิก   
  - มีค.62 คลิก      - มค.63 คลิก
  - เมย.62 คลิก     - กพ.63 คลิก
  - พค.62 คลิก      - มีค.63 คลิก
  - มิย.62 คลิก      - เมย.63 คลิก
  - กค.62 คลิก      - พค.63 คลิก
  - สค.62 คลิก      - มิย.63 คลิก
  - กย.62 คลิก      - กค.63 คลิก
 # สรุปแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ ปี ๒๕๖๒ คลิก
 # การเร่งรัดการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคหัด โปลิโอ และอาการภายหลังการได้รับวัคซีน คลิก
 # ผลการให้วัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ คลิก
การบริหารจัดการวัคซีนเอชพีวี คลิก
เป้าหมายประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 คลิก
# แนวทางการให้วัคซีน DTP-HB-HPV ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิก
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MMR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง 1-7 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02)คลิก
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง7-12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ(ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02)คลิก
3.งานขยะติดเชื้อ 
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๒ คลิก 
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๓ คลิก 
4.งานสุขภาพจิต
# รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2561 คลิก
# แบบสำรวจสหวิชาชีพที่ให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิต ปี 2563 คลิก
# พรบ.สุขภาพจิต ปี 2551 คลิก
5.งานยาเสพติด
 # แนวทางการประกวดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี ๒๕๖๒ ประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ คลิก
ุ6.รวม Onepage 
# งานขยะติดเชื้อ/ตรวจสอบคุณภาพหม้อนึ่งไอน้ำ ๓ มค.๖๒ คลิก
# ประชุมเตรียมหน่วยแพทย์ ๙ มค.๖๒ คลิก
# งานขยะติดเชื้อ ๒๓ มค.๖๒ คลิก
# ตรวจสถานประกอบการ  ๒๔ มค.๖๒ คลิก
# งานขยะติดเชื้อ ๓๐ มค.๖๒ คลิก
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
# เกณฑ์การประเมิน Ranking 62 คลิก

# ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกองบริหารการสาธารณสุข คลิก