เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งาน/ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายใหม่ของ อ.สุเพียร  คำวงศ์ ประจำปี 2561 ดังนี้
1. งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC 
2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
3. งานอนามัยโรงเรียน
4. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
5.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
    - กรรมการฝ่ายพิธีกรรมฯ และประชาสัมพันธ์งานบุญประเพณีแซนโฎนตา อำเภอขุขันธ์ ปี 2561
    - กรรมการจัดแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองขุขันธ์ ในงานบุญประเพณีแซนโฎนตา อำเภอขุขันธ์ ปี 2561
    - เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์