A.สรุปจำนวนสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขขุขันธ์ แยกราย รพ.สต. คลิก
B.ทะเบียนรายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขขุขันธ์ แยกราย รพ.สต. ดังนี้
1.รพ.สต.กฤษณา คลิก
2.รพ.สต.จะกง  คลิก
3.รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก คลิก
4.รพ.สต.วิทย์ คลิก
5.รพ.สต.กันจาน คลิก
6.รพ.สต.สำโรงตาเจ็น คลิก
7.รพ.สต.หัวเสือ คลิก
8.รพ.สต.โคกเพชร คลิก
9.รพ.สต.โคกโพน คลิก
10.รพ.สต.บ่อทอง คลิก
11.รพ.สต.ปราสาท คลิก
12.รพ.สต.ตะเคียนบังอีง คลิก
13.รพ.สต.ขนุน คลิก
14.รพ.สต.หนองคล้า คลิก
15.รพ.สต.อาวอย คลิก
16.รพ.สต.ปรือคัน คลิก
17.รพ.สต.ปรือใหญ่ คลิก
18.รพ.สต.ทับทิมสยาม06 คลิก
19.รพ.สต.กวางขาว คลิก
20.รพ.สต.สมบูรณ์ คลิก
21.รพ.สต.คลองกลาง คลิก
22.รพ.สต.ตรอย คลิก
23.รพ.สต.โนน คลิก
24.รพ.สต.หนองลุง คลิก
25.รพ.สต.ใจดี คลิก
26.รพ.สต.นาก๊อก คลิก
27.รพ.สต.นิคมซอยกลาง คลิก
28.ศสช.ห้วยเหนือ คลิก
29.เทศบาลฯห้วยเหนือ คลิก