เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561 (Lava Durian Sisaket Asean Trade Fair 2018)" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมชิมสวนทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษ...ครับ

"ทุเรียนภูเขาไฟ ศรีษะเกษ เป็นทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม คัดพิเศษ หอมอ่อนๆ กรอบนอก นุ่มใน"สำหรับ"เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561 (Lava Durian Sisaket Asean Trade Fair 2018)" จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ขอบคุณที่มา :
- ข่าวสด,18 พ.ค. 2561.ที่ลิงก์ https://www.khaosod.co.th/clips/news_1104062
- เพจทัวร์ทริปทั่วแดน,18 พ.ต. 2561. ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/tourtriptourdan/videos/2138082486421031/
A.สรุปจำนวนสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขขุขันธ์ แยกราย รพ.สต. คลิก
B.ทะเบียนรายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขขุขันธ์ แยกราย รพ.สต. ดังนี้
1.รพ.สต.กฤษณา คลิก
2.รพ.สต.จะกง  คลิก
3.รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก คลิก
4.รพ.สต.วิทย์ คลิก
5.รพ.สต.กันจาน คลิก
6.รพ.สต.สำโรงตาเจ็น คลิก
7.รพ.สต.หัวเสือ คลิก
8.รพ.สต.โคกเพชร คลิก
9.รพ.สต.โคกโพน คลิก
10.รพ.สต.บ่อทอง คลิก
11.รพ.สต.ปราสาท คลิก
12.รพ.สต.ตะเคียนบังอีง คลิก
13.รพ.สต.ขนุน คลิก
14.รพ.สต.หนองคล้า คลิก
15.รพ.สต.อาวอย คลิก
16.รพ.สต.ปรือคัน คลิก
17.รพ.สต.ปรือใหญ่ คลิก
18.รพ.สต.ทับทิมสยาม06 คลิก
19.รพ.สต.กวางขาว คลิก
20.รพ.สต.สมบูรณ์ คลิก
21.รพ.สต.คลองกลาง คลิก
22.รพ.สต.ตรอย คลิก
23.รพ.สต.โนน คลิก
24.รพ.สต.หนองลุง คลิก
25.รพ.สต.ใจดี คลิก
26.รพ.สต.นาก๊อก คลิก
27.รพ.สต.นิคมซอยกลาง คลิก
28.ศสช.ห้วยเหนือ คลิก
29.เทศบาลฯห้วยเหนือ คลิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขขุขันธ์


  ทำเนียบกรรมการ คลิก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก
ระเบียบสมาคม คลิก
วาระการประชุม คลิก
ทะเบียนสมาชิก คลิก
ติดต่อสมาคม คลิก

 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ อสม.ขุขันธ์ ปี2561 คลิกดาวน์โหลด

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้อนุญาตและแจ้งผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุม...

    1.1 ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

ไฟล์นำเสนอ&เอกสารการประชุมฯ https://drive.google.com/drive/folders/10j5JBdxaieepImUjdCVidI-UgQq5B-1J?usp=sharing


  1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager ,  Care giver และการใช้งานโปรแกรม Care plan เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้โปรแกรมแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับอำเภอ จังหวัด และ care Manager ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ LTC เมื่อวันที่ 24 - 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจิตตสปาสาม  โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ศูนย์อนามัยเขต10 http://ltc.anamai.moph.go.th/ 

 Long Term Care สปสช. http://ltc.nhso.go.th
                        <<>>
การใช้โปรแกรมลงทะเบียนผสอ-ปี 2561 Long Term Care สปสช.
https://drive.google.com/file/d/17pdvk5RTFm361iYtrSInviEJApScngVQ/view?usp=sharing

  (1) เอกสารแนวทางการใช้งานระบบจัดทำ Care plan https://drive.google.com/file/d/1ny-d-2_7MIBdfvSNb93N-DCK6gHk6-Ir/view?usp=sharing

  (2) แนวทางการขึ้นทะเบียน-CM-CG-สำหรับ-CM  https://drive.google.com/file/d/1y5S48fkmcqfuq9QeAHlL-Wy5izvUC95r/view?usp=sharing


ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว1675 ลง 11 เม.ย. 2561 เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม  การใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียน Care Manager ,  Care giver และการใช้งานโปรแกรม Care plan

2. วาระจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ  
 รพ.สต.ใดที่ยังไม่ส่งเอกสารตรวจประเมินคัดกรองสุขภาพ& LTC  ได้แก่
       - รายชื่อ
       - ภาพประกอบกิจกรรม และ
       - ตารางการจัดกิจกรรม 

   ให้เร่งรัดดำเนินการส่งที่ห้องทำงาน คุณสมจันทร์ บัวเขียว  สำหรับรพ.สต.ใด ที่ยังไม่ได้รับเอกสารที่ส่งการบ้านก็ให้ไปรับได้ที่ห้องทำงานของคุณสมจันทร์บัวเขียวเช่นกัน ครับ