โรคเลปโตสไปโรซิส

                             
                    สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส ปี 2560  ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560