"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"

วาระการประชุมเดือนมีนาคม 2560

วาระการประชุมงานควบคุมโรค ประจำเดือน  6 มีนาคม 2560

๔.๑๖   กลุ่มงานควบคุมโรค
1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ประเทศไทย  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 13  ก.. 2560 พบผูปวย 3,728  ราย จาก
74 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 5.70 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.01 ตอแสนประชากร  อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 1 : 0.93  กลุมอายุที่พบมากที่สุด  เรียงตามลําดับ คือ 15-24 ป (25.80 %) 10-14 ป (19.64 %) 25-34 ป (14.81 %) อาชีพสวนใหญ  นักเรียนรอยละ 47.9  รับจางรอยละ 18.0  ไมทราบอาชีพ/ในปกครองรอยละ 17.8 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด  5 อันดับแรกคือ สงขลา (74.11
อแสนประชากร) ปตตานี (50.86 ตอแสนประชากร)  พัทลุง (48.32 ตอแสนประชากร) นราธิวาส (39.28  ตอแสนประชากร) ยะลา (16.70 ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษ  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.– 20  ก.. 2560 พบผูปวยจำนวนทั้งสิ้น 28 ราย คิดเป็นอัตราป่วย   1.92  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1.33 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ  15 -  24 ปี (9  ราย)  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10  -  14 ปี (6  ราย), กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี
(
4  ราย)  กลุ่มอายุ 35 - 44  ปี (3  ราย) และกลุ่มอายุ 25 - 34  ปี (2  ราย) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  นักเรียน  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  14  ราย  รองลงมาคือ เกษตร (8  ราย) ,  ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง (2   ราย)   อื่นๆ (2  ราย)  และนักบวช (1  ราย)  อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5   อันดับแรก  คือ อำเภอเมืองจันทร์อัตราป่วย  5.59  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอเมือง (4.2  ต่อแสนประชากร),อำเภอไพรบึง(4.18  ต่อแสนประชากร), อำเภอขุนหาญ  (2.85 ต่อแสนประชากร) และอำเภอเบญจลักษ์  (2.73  ต่อแสนประชากร) 
            โรคไข้เลือดออกเกิดได้ตลอดทั้งปี   จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง  เน้นการกำจัดหรือลดภาชนะต่างๆ ที่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลาย  ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานรวมทั้งประชาชน ร่วมมือกัน ดูแลสภาพแวดล้อม และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง    ลดค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน  หมู่บ้าน ชุมชน ทำให้ วัด โรงเรียนและหน่วยงานปลอดลูกน้ำยุงลาย และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด

2. การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
สถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกข้อมูลจากสํานักควบคุมและบําบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ รายงานเมื่อวันที่
6 มกราคม 2560 สถานการณ์โรคไข้หวัดนก และสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในประเทศไทยพบว่า ณ ปัจจุบันไม่มีโรคไข้หวัดนก เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน 26 วัน
แต่เนื่องจากว่าในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  ได้มีเหตุการณ์สัตว์ปีกป่วยและตายจำนวนมากในพื้นที่ บ้านหนองห้าง หมู่ 2  ตำบลหนองห้าง  อำเภออุทุมพรพิสัย  เริ่มป่วยตายวันที่  23 ธันวาคม 2559  ทยอยตายอย่างต่อเนื่อง  จนถึงวันที่  9 กุมภาพันธ์  รับแจ้งจากทีม SRRT ว่ามีสัตว์ปีกตายประมาณ  300  ตัว 
ซึ่งเข้าข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ทั้งนี้ทั้งปศุสัตว์และสาธารณสุข  ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่  ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น มีสัตว์ป่วยตายลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง  จึงได้จำกัดการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเพื่อการค้าหรือกิจกรรมอื่นๆ เข้าหรือออกในพื้นที่  กำจัดสัตว์ปีกตายอย่างถูกต้อง ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัส ไม่นําสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมารับประทาน บริโภคอาหารปรุงสุก หากมีไข้ไอ เจ็บคอ /ปวดเมื่อยตามตัว /หอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกับ สัตว์ปีก/มีสัตว์ปีกป่วยตาย ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

3. สถานการณ์โรคมือเท้าปาก
ประเทศไทย  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 14.. 2560  พบผูปวย 6,790 ราย จาก 77 จังหวัด  คิดเปนอัตราปวย 10.38 ตอแสน ประชากร ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราสวนเพศชายตอ
เพศหญิง 1: 0.73 กลุมอายุ     ที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 1 ป (26.22 %) 2 ป (22.99 %) 3 ป (18.73 %) อาชีพสวนใหญ ไมทราบอาชีพ/ในปกครองรอยละ 86.7 นักเรียนรอยละ 11.1 จังหวัดที่มีอัตรา
ปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ  สุราษฎรธานี(35.55 ตอแสนประชากร) ลําปาง (26.97
ตอแสนประชากร) เชียงราย (25.51 ตอแสน   ประชากร) ภูเก็ต (24.05 ตอแสนประชากร) สตูล (22.59
ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษ  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. - 20.. 2560  พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 308 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   21.13  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  อัตราส่วนเพศชายต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 1.59 : 1  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ  0 - 4  ปี  (279  ราย)  รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ    5 - 9  ปี (24  ราย), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี(3 ราย),กลุ่มอายุ 45 - 54  ปี (1 ราย) และกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1 ราย) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  283  ราย  รองลงมาคือนักเรียน (17  ราย) , อื่นๆ (6  ราย) , ทำการเกษตร (1  ราย) และบุคลากรสาธารณสุข (1  ราย)  อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน  สูงสุด  5 อันดับแรก  คือ  อำเภอห้วยทับทันอัตราป่วย  103.25  ต่อ
แสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอเมืองจันทร์  (78.24  ต่อแสนประชากร)
, อำเภอยางชุมน้อย  (62.36  ต่อแสนประชากร) , อำเภอกันทรารมย์  (53.09  ต่อแสนประชากร) และอำเภอปรางค์กู่  (41.07 ต่อ
แสนประชากร)
จากข้อมูลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและส่วนใหญ่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในช่วงฤดูหนาวจะพบผู้ป่วยมากขึ้น  ควรดำเนินการให้เกิดความร่วมมือของครูพี่เลี้ยงเด็กและผู้ปกครองในการคัดกรองอาการเด็กหากมีอาการป่วยหรือสงสัย ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและเน้นความสะอาด และการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. เลปโตสไปโรซีส
ประเทศไทย  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 13  ก.. 2560 พบผูปวย 252 ราย จาก 35 จังหวัด
คิดเปนอัตราปวย
0.39 ตอแสน ประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.01 ตอแสนประชากร  อัตราสวน เพศชาย
ตอเพศหญิง
1: 0.33 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 35-44 ป (23.81 %) 45-54 ป (19.84 %)
25-34 ป (17.86 %) สัญชาติไทย รอยละ 98.4 พมา  รอยละ 1.6 อาชีพสวนใหญ  ทำการเกษตร รอยละ 44.4
รับจาง รอยละ
27.4 นักเรียน รอยละ 8.3 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กระบี่ (4.79 ตอแสนประชากร) พัทลุง (3.26 ตอแสน ประชากร) นครศรีธรรมราช (3.23 ตอแสนประชากร) ศรีสะเกษ (2.66 ตอแสนประชากร)
ตรัง  (
2.34 ตอแสนประชากร)
          จังหวัดศรีสะเกษ  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. - 20.. 2560  พบผูปวยจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   2.68  ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1  ราย   อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ  0.07   อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ  2.56  อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ
2.90 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ   กลุ่มอายุ 35 - 44  ปี  (14  ราย)  รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ   45 - 54  ปี  (6  ราย) , กลุ่มอายุ 25 - 34  ปี (6  ราย) อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  ทำการเกษตร จำนวนผู้ป่วย
30  ราย  รองลงมาคือ   ข้าราชการ (2  ราย) , นักเรียน (2  ราย) อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5 อันดับแรก  คือ  อำเภอขุนหาญอัตราป่วย  14.27  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือโพธิ์ศรีสุวรรณ  (8.33  ต่อแสนประชากร) , ปรางค์กู่  (7.33  ต่อแสนประชากร) , ไพรบึง  (6.26  ต่อแสนประชากร) และ
ศิลาลาด  (
4.75  ต่อแสนประชากร)
กลุ่มเสี่ยงโรคดังกล่าวประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีอายุอยู่ในวัยทำงาน  หลังฤดูเก็บเกี่ยวจะมีการดำเนิน กิจกรรมของกลุ่มอาชีพสูบสระ  ล่าหนู หาปลา  ที่มีโอกาสไปสัมผัสเชื้อก่อโรคได้ตามแหล่งน้ำในธรรมชาติ ขอให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ลดการติดเชื้อโรค หากป่วยเข้ารักษาอย่างรวดเร็ว
          
5. งานระบาดวิทยา   
5.1 เฝ้าระวังรายงาน 506
          นับตั้งแต่ 1 มกราคม –22 กุมภาพันธ์  2560  โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก  ได้แก่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  โรคอุจจาระร่วง  ปอดบวม  ตาแดง  อาหารเป็นพิษ    STD(Sexually  Transmitted  Diseases)   ไข้หวัดใหญ่  ไข้เลือดออก  สุกใสและมือเท้าปาก  ตามลำดับ  การส่งรายงาน 506 ในเดือน  กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดตามภาคผนวก)

          5.2  ข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรค
 มีผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรค  ตามหลักเกณฑ์ของสำนักระบาด  ข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อโปรแกรม R506  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2560  มีผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคจำนวนทั้งสิ้น  30 ราย ใน 15  อำเภอ มี 4 โรค ในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ รง. 506 ที่ต้องสอบสวนโรคมากที่สุดคือ มาลาเรีย จำนวน  ราย รองลงมาคือ  Leptospirosis  จำนวน 7 ราย ไข้เลือดออกจำนวน  ราย  จำแนกเป็น Dengue fever  จำนวน  6 ราย ไข้สมองอักเสบและหัด  เท่ากัน  จำนวน 4 ราย  
ดังนั้นขอให้ SRRT  แต่ละอำเภอร่วมกับพื้นที่ในการดำเนินการควบคุมโรคพร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนโรคและเขียนรายงานสอบสวนโรคส่งสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ร่วมกับการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานต่อไป  (เอกสารรายชื่อผู้ป่วยต้องสอบสวนโรค ส่งไปที่อีเมล์เครือข่าย SRRT ระดับอำเภอทุกอำเภอ)  รายละเอียดตามตารางที่
ตารางที่  จำนวนผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรคตามเกณฑ์การสอบสวนโรคของสำนักระบาดวิทยา  ปี 2559  พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามอำเภอและโรคที่ต้องสอบสวน ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
(1 – 22 กุมภาพันธ์ 2560)   

อำเภอ
หัด
ไข้เลือดออก
ไข้สมองอักเสบ
มาลาเรีย
Leptospirosis
รวม

DHF
DF

เมือง
22
ยางชุมน้อย1
1
กันทรารมย์
11
กันทรลักษ์

1
1
1

3
ขุขันธ์

1
1
3
5
ไพรบึง

11
ปรางค์กู่


1

1
ขุนหาญ


3
1
4
ราษีไศล
1
23
อุทุมพรพิสัย

1
2

4
บึงบูรพ์

ห้วยทับทัน

โนนคูณ

ศรีรัตนะ

1


1
2
น้ำเกลี้ยง

1


1
วังหิน

ภูสิงห์


1

1
เมืองจันทร์

11
เบญจลักษ์

พยุห์

โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศิลาลาด1
1
รวม
4
6
4
9
7
30
หมายเหตุ  1.ข้อมูลจาก  รายงาน 506  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
              2.จังหวัดจะสรุปและติดตามการส่งรายงานสอบสวนโรคให้ในเดือนถัดไป และใช้เป็นผลงานในการ 
                ประเมิน Ranking โดยจะประเมินผลต่อเนื่องทุกเดือน  ตลอดระยะเวลา 12 เดือน

           6. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
 สำนักระบาดวิทยาทำการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  โดยการรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้หวัดจากโรงพยาบาลทุกแห่งรายวัน  จากการรายงาน  จังหวัดศรีสะเกษ  สถานการณ์ในภาพรวมพบว่าสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ (ILI: Influenza Like  Illness)ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยจังหวัดศรีสะเกษมีสัดส่วนผู้ป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสัดส่วน  ระหว่าง
ร้อยละ 5-10 ในสัปดาห์ที่
1-3 สถานพยาบาลโดยส่วนใหญ่บันทึกรายงานเข้าระบบ  ที่บันทึกรายงานได้ครบถ้วนทุกหน่วยบริการ  (ตัดยอดรายงาน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 .)
ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงานและท่านผู้บริหารที่ได้กำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง  บันทึกข้อมูลในระบบแบบ online สำนักระบาดวิทยาให้ครบถ้วนทุกสัปดาห์และสม่ำเสมอ  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังเหตุผิดปกติที่จะเกิดขึ้นได้  และตัวชี้วัดนี้สำนักระบาดวิทยานำผลงานมาจัดลำดับจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านระบาดวิทยาดีเด่น ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลดีเด่นในปี 255-25๕๙ ที่ผ่านมาต่อเนื่องทั้ง 2 ปี  รายละเอียดการบันทึกข้อมูล ILI  ตามตารางที่  3­­­­

ตารางที่  สรุปการส่งรายงาน  ILI  สถานบริการในจังหวัดศรีสะเกษ  ปี  2560  จำแนกรายสัปดาห์
mu        ที่
ชื่อโรงพยาบาล

สัปดาห์ที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
171
ศรีสะเกษ
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

2
ยางชุมน้อย
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

3
กันทรารมย์
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

4
กันทรลักษ์
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

5
ขุขันธ์
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

6
ไพรบึง
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

7
ปรางค์กู่
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

8
ขุนหาญ
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

9
ราษีไศล
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

10
อุทุมพรพิสัย
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

11
บึงบูรพ์
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

12
ห้วยทับทัน
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

13
โนนคูณ
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

14
ศรีรัตนะ
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

15
วังหิน
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

16
น้ำเกลี้ยง
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

17
ภูสิงห์
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

18
เมืองจันทร์
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

19
เบญจลักษ์
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

20
พยุห์
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

21
โพธิ์ศรีสุวรรณ
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

22
ศิลาลาด
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

23
ประชารักษ์
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

หมายเหตุ : 1Ö=ส่งครบถ้วน   N=ส่งแต่ไม่ครบถ้วน   X =ไม่ส่ง   
     2.  ข้อมูลจากเว็บไซด์สำนักระบาดวิทยา  กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  ออนไลน์ เข้าถึงที่      http://164.115.25.123/ili/index.php?&page=
มติที่ประชุม.……………………………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์