งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ... ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลบทคัดย่อที่ผ่านการคัดเลือก 22-30 มิถุนายน 2560 หรือผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://tephinetglobal.cvent.com (ท่านละ 3,500 บาท)