วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

1. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ เร่งรัดสำรวจข้อมูล CCTV ของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ โดยเริ่มติดตามตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  เพื่อให้การบันทึกข้อมูล CCTV ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ แล้วเสร็จทันตามกำหนด จึงขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
     1) ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูล cctv  ที่ติดตั้งในหน่วยงาน ( รพ.สต. , สสอ., รพ. )  ในระบบ ที่  http://122.155.197.36  u: **** p: ****  ให้แล้วเสร็จภายใน 13 มกราคม 2560  
     2) ส่งข้อมูลแบบสำรวจ ให้ สสจ.ศรีสะเกษ ดาวน์โหลดที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสเทศ  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560  คลิกที่นี่

     หมายเหตุ หนังสือสั่งการ จะส่งตามหลัง ครับ .... หากมีปัญหาสงสัย ติดต่อ วีระวุธ เพ็งชัย 0622013251 , 0630233185

2. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ จะจัดอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ โดยได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเข้าร่วมอบรม ซึ่ง สสจ.ศรีสะเกษ กำหนดเป้าหมายให้อำเภอขุขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่ฯเข้าอบรมจำนวน 14 ท่าน  ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุขศรีสะเกษ พิธีเปิดโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เวลา 08.30 น. นั้น  
         ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ หน.โซนทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขน และรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเป็นผู้แทนจากโซนของท่านเข้าร่วมอบรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว 

หมายเหตุ 
โซนที่ 1 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ...
โซนที่ 2 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 3 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 4 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 5 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่...
โซนที่ 6 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่...

OK_กรอกส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepc0bX86O1cmLc_DgjB928_OHHeAXW7hsgCQ8AIz72iJJS8g/viewform

*** ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ฯส่งเข้าร่วมอบรม
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WhBTCqE8Ul92QNn_fwqqO68ljV4Oc6Bv-oqqIMmU568/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว.32 ลง 16 ม.ค. 2560 เรื่อง ขอเลื่อการจัดอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

3. ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดบ้านและติดเตียง  รัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางการแพทย์  บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้ตำบลที่เข้าร่วมโครงการLong Term Care โดยมีเป้าหมายการโอนงานจนครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในปีพุทธศักราช 2561 ทั้งเขตเทศบาลและตำบล  ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าว สปสช. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยคาดหวังว่า ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาล  ตามปัญหาสุขภาพบุคคล  ตามชุดสิทธิประโยชน์
          ในการนี้  จังหวัดศรีสะเกษ  จึงขอประสานงานการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในตำบลเป้าหมายตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ สำหรับอำเภอขุขันธ์ ยังไม่ดำเนินการ 2 ตำบล ได้แก่ตำบลหัวเสือ และตำบลสำโรงตาเจ็น  โดยขอให้เร่งรัดส่งใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งสำเนาเลขที่บัญชีกองทุน LTC โดยส่งให้ สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 นี้

 
สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032.007/ว.92 ลง 6 มกราคม 2560 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ(LTC) คลิก 

 ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ   คลิก
 ข่าว สธ.คลอดเกณฑ์ใช้เงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในชุมชน คลิก
 การใช้จ่ายเงินLTC(conferrence26-12-2559)  คลิก 

4. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2560 ส่งข้อมูลไปยัง สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2560 เพื่อรวบรวมส่งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสสจ.ศรีสะเกษ(envocc_ssk@hotmail.com) ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 ต่อไป <<ที่มา>>

OK_กรอกประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
สำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2560

5. สสจ.ศรีสะเกษ เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม คือ นายสุธี จาตูม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้ารับการอบรม EHA ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งแบบท้ายข้อความนี้ <<ที่มา>>

6. คปสอ.ขุขันธ์ โดย CCC KH ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ หรือผู้แทน รพ.สต. ทุกแห่งๆละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตามโครงการการจัดการความรู้ เพื่อดูแลประชาชนภายใต้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว โดย
ประชุมวันที่ 11 มกราคม 2560   เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขุขันธ์ โดยพร้อมเพรียงกัน <<ที่มา>>

7. สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจาก สสอ./ร.พ/ และรพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุและการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานผู้สูงอายุ ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางจากต้นสังกัด โดยให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไปที่ sopin_2007@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 นี้ 

OK_กรอกแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ

*** ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนำคอมพิวเตอร์โนตบุคไปใช้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย <<ที่มา>>

8. สปสช.เขต 10 อุบลฯเชิญผู้รับผิดชอบงานLTC ของสสอ.ขุขันธ์ คือ นายสุเพียร คำวงศ์ ร่วมประชุม ณ ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 - 17 มกราคม 2560 ทั้งนี้ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงจากผู้จัด และค่าเดินทางจากต้นสังกัด <<ที่มา>>

9. วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 นายสุเพียร คำวงศ์ ในฐานะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอขุขันธ์ ได้รับหนังสือเชิญไปร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับ นายศุภชัย ประจิม ผอ. กศน.อำเภอขุขันธ์(คนใหม่) ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ...จึงขออนุญาตแจ้งวาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 ผ่านลิงก์ที่มีทางไลน์ /เฟสบุค ฯลฯ ที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เนต...ครับ

10. 
ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้เปลี่ยนระบบการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม จากรายงาน รง. 506/2 จากระบบเดิมที่ไม่มีการนำส่งข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เป็นการดึงข้อมูลผู้ป่วยจากระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม นั้น
          ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือจากสถานบริการสุขภาพทุกแห่ง บันทึกข้อมูล ICD10 ผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เช่น ปวดหลัง ผื่นคัน โรคจาก ระบบทางเดินหายใจ แล้วลงรหัส ICD10 และรหัสโรครองด้วย Y96 (โรคจากการประกอบอาชีพ) หรือ Y97 (โรคจากสิ่งแวดล้อม) เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.สรีสะเกษ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว248 ลง 17 ม.ค. 2560 เรื่อง ให้กำกับการลงรหัส ICD ๑๐ในผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม

ข้อสังเกต ถ้าหัวข้อใดขึ้นไอคอน   นั่นหมายถึง ขอความร่วมมือ จนท.ที่เกี่ยวข้องทุก รพ.สต.เร่งรัดกรอกข้อมูล/รายงานข้อมูลเข้ามา ขอให้ท่านคลิกดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมฯของท่านเข้ามาได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ สสอ.ขุขันธ์ สามารถรวบรวมข้อมูล ส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ได้ทันเวลา... ครับ  ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ