เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก

งานบริหารปีงบประมาณ 2561

 นโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
- ITA (คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ)กำหนดการมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ชาติ(สาธารณสุข) 20 ปี พ.ศ.2561
วีดีทัศน์ขับเคลื่อนยุทธศษสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ใบงานสรุปผลการประชุมกลุ่ม มาตรการ
การแบ่งกลุ่มประชุมแผนฯ ผู้บริหาร
บรรยายนโยบาย นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ
บรรยาย นพ.ธีระพงษ์  แก้วภมร
สรุป PA 60 (Cockpit ณ 30 ก.ย.60)

ครรชิต ชูกลิ่น -เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน จึงขอส่งแบบฟอร์มใบลา และ คำสั่งอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ด้านล่างข้อความ ขอแสดงความนับถือ จะเป็นผู้ลา ลงนาม ถัดไป ก็จะเป็น ผอ.รพ.สต. ในกรณีที่ ผอ.รพ.สต.ลาเอง ตรงนี้ก็จะเป็นผู้ช่วย สสอ. ถัดจากนี้ก็จะเป็น สสอ.ลงนาม พร้อมทั้งให้ความเห็นว่าสมควรให้ลาหรือไม่ สุดท้าย ก็จะเป็นนายอำเภอ ลงนาม พร้อมทั้งสั่ง ว่า อนุญาต หรือไม่อนุญาต ครับ... คลิกดาวน์โหลด

วาระการประชุมประจำเดือน
# เดือน..................................


 งานปีงบประมาณที่ผ่านมา คลิกที่นี่

ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์