วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559(สมัย คำเหลือ)

1.งานการเงิน
2.งานพัสดุ
3.งานทรัพยกรบุคคล
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์