งานสมศักดิ์ ทวีพันธ์

 วาระการประชุม(อ.) ปีงบฯ 2559

# เดือนตุลาคม 2558                # เดือนกุมภาพันธ์ 2559     # เดือนมิถุนายน 2559  
# เดือนพฤศจิกายน 2558         # เดือนมีนาคม 2559          เดือนกรกฎาคม 2559  
# เดือนธันวาคม 2558              # เดือนเมษายน 2559        เดือนสิงหาคม 2559  
# เดือนมกราคม 2559              # เดือนพฤษภาคม 2559     เดือนกันยายน 2559

      
  
รพ.ขุขันธ์ แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 14-15/2559  ขอให้ตรวจสอบยอดเงินที่ ธกส.ขุขันธ์ และออกใบเสร็จให้ รพ.ขุขันธ์ ต่อไปhttps://drive.google.com/file/d/0BzMihrDSRi4jYm52aU1TZHcwY3c/view
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์