งานในความรับผิดชอบ อ.สมศักดิ์ ทวีพันธ์

วาระการประชุมปีงบฯ 2563

# เดือนตุลาคม 2562                # เดือนกุมภาพันธ์ 2563      # เดือนมิถุนายน 2562
# เดือนพฤศจิกายน 2562         # เดือนมีนาคม 2563         ​​​  เดือนกรกฎาคม 2562  
# เดือนธันวาคม 2562              # เดือนเมษายน 2563          เดือนสิงหาคม 2562  
# เดือนมกราคม 2563              # เดือนพฤษภาคม 2563      เดือนกันยายน 2562

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย ปีงบประมาณ 2563 คลิก