ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี
 ใบสมัครสมาคมฯ อสม.อำเภอขุขันธ์ คลิกดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งจากสมาคมฯ อสม.อำเภอขุขันธ์
เรียน ท่าน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
                ขอความร่วมมือท่านดำเนินการแจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ปี่ 2559 และการรับสมัครสามชิกวิสามัญ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ด้วย ขอบคุณครับ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ที่ ๕๓/๒๕๕๗ เรื่อง จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาสาสมัครสาธารณสุขขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ (ในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 230 เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๒ ง  วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)

ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ อสม.
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. พ.ศ.2552  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. พ.ศ.2554 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล อสม.
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ.2543  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550+หนังสือรับรอง  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 
หนังสือการเทียบตำแหน่ง อสม. เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 3
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. โครงการ อสม.เชิงรุก ปี 2552  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. การจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. ปี 2553 
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์