งาน นายฤทธาธร ดอกพอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ขุขันธ์

 

 แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง...งานด่วน...เดือนมีนาคม 2560
          1. แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านสะอาด"
       2. แจ้งเคสที่ต้องสอบสวนโรค


 สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญของอำเภอขุขันธ์
                      1. โรคไข้เลือดออก
                      2. โรคเลปโตสไปโรซิส
                      3. โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า
                      4. โรคพิษสุนัขบ้าในคน
                      5. โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
                      10. โรคอื่นๆ
งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 
       

วาระการประชุมงานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2560

# เดือน ตุลาคม 2559                # เดือน กุมภาพันธ์ 2560          # เดือน มิถุนายน 2560
# เดือน พฤศจิกายน 2559         # เดือน มีนาคม 2560               เดือน กรกฎาคม 2560  
            # เดือน ธันวาคม 2559             # เดือน เมษายน 2560              เดือน สิงหาคม 2560  
            # เดือน มกราคม 2560             # เดือน พฤษภาคม 2560          เดือน กันยายน 256

 KM งานควบคุมโรค
               1. SRRT
               2. DHF
               3. Leptospirosis
               4. Rabie
               5. EID
*** gggg คลิก
            หลักระบาดวิทยา       

         พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘        นโยบายงานควบคุมโรค ปี 2560


ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์