เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

งาน นายฤทธาธร ดอกพอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ขุขันธ์

 

 แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง...งานด่วน...เดือนพฤศจิกายน 2561
          1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชน

           สุขภาพดี จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2561 

           ส่งรายงานกิจกรรมการดำเนินงาน 3 ครั้ง ดังนี้

                ครั้งที่ 2  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
                ครั้งที่ 3  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
                  ทั้งนี้ขอให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณให้ สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่  7 ธันวาคม 2561


       2. แจ้งเคสที่ต้องสอบสวนโรค


 ข่าวประชาสัมพันธ์ พชอ.อำเภอขุขันธ์
                  17-23 ธันวาคม 2561  จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก

 สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญของอำเภอขุขันธ์
                      1. โรคไข้เลือดออก
                      2. โรคเลปโตสไปโรซิส
                      3. โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า
                      4. โรคพิษสุนัขบ้าในคน
                      5. โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
                      10. โรคอื่นๆ
งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 
       

วาระการประชุมงานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562

# เดือน ตุลาคม 2561                # เดือน กุมภาพันธ์ 2562          # เดือน มิถุนายน 2562
# เดือน พฤศจิกายน 2561         # เดือน มีนาคม 2562               เดือน กรกฎาคม 2562  
            # เดือน ธันวาคม 2561             # เดือน เมษายน 2562              เดือน สิงหาคม 2562  
            # เดือน มกราคม 2562             # เดือน พฤษภาคม 2562          เดือน กันยายน 2562

 KM งานควบคุมโรค
               1. SRRT
               2. DHF
               3. Leptospirosis
               4. Rabie
               5. EID
*** gggg คลิก
            หลักระบาดวิทยา       

         พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘        นโยบายงานควบคุมโรค ปี 2562


ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์