เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

งาน นายฤทธาธร ดอกพอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ขุขันธ์

 

 EOC_ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก 

                    อำเภอขุขันธ์ จัหวัดศรีสะเกษ 28 พฤษภาคม 2562


        1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์

        3. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

        4. กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมโรค

        5. รายงานค่าดัชนีความชุกลูกน้ำ HI, CI, BI


        แจ้งเคสที่ต้องสอบสวนโรค


 ข่าวประชาสัมพันธ์ พชอ.อำเภอขุขันธ์
                  จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก

 สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญของอำเภอขุขันธ์
                      1. โรคไข้เลือดออก
                      2. โรคเลปโตสไปโรซิส
                      3. โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า
                      4. โรคพิษสุนัขบ้าในคน
                      5. โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
                      10. โรคอื่นๆ
งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 
       

วาระการประชุมงานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562

# เดือน ตุลาคม 2561                # เดือน กุมภาพันธ์ 2562          # เดือน มิถุนายน 2562
# เดือน พฤศจิกายน 2561         # เดือน มีนาคม 2562               เดือน กรกฎาคม 2562  
            # เดือน ธันวาคม 2561             # เดือน เมษายน 2562              เดือน สิงหาคม 2562  
            # เดือน มกราคม 2562             # เดือน พฤษภาคม 2562          เดือน กันยายน 2562

 KM งานควบคุมโรค
               1. SRRT
               2. DHF
               3. Leptospirosis
               4. Rabie
               5. EID
*** gggg คลิก
            หลักระบาดวิทยา       

         พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘        นโยบายงานควบคุมโรค ปี 2562


ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์