เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก

งาน นายฤทธาธร ดอกพอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ขุขันธ์

 

 แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง...งานด่วน...เดือนมีนาคม 2560
          1. แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านสะอาด"
       2. แจ้งเคสที่ต้องสอบสวนโรค


 สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญของอำเภอขุขันธ์
                      1. โรคไข้เลือดออก
                      2. โรคเลปโตสไปโรซิส
                      3. โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า
                      4. โรคพิษสุนัขบ้าในคน
                      5. โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
                      10. โรคอื่นๆ
งานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 
       

วาระการประชุมงานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2560

# เดือน ตุลาคม 2559                # เดือน กุมภาพันธ์ 2560          # เดือน มิถุนายน 2560
# เดือน พฤศจิกายน 2559         # เดือน มีนาคม 2560               เดือน กรกฎาคม 2560  
            # เดือน ธันวาคม 2559             # เดือน เมษายน 2560              เดือน สิงหาคม 2560  
            # เดือน มกราคม 2560             # เดือน พฤษภาคม 2560          เดือน กันยายน 256

 KM งานควบคุมโรค
               1. SRRT
               2. DHF
               3. Leptospirosis
               4. Rabie
               5. EID
*** gggg คลิก
            หลักระบาดวิทยา       

         พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘        นโยบายงานควบคุมโรค ปี 2560


ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์