งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ นางมัลลิกา เกษกุล

ข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2560

1. อำเภอขุขันธ์  โดย นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2560 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป  ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วยกรณีมีเพิ่มเติมรายใหม่ (รพ.สต.กันจาน และหัวเสือ ยังไม่พบกรอกข้อมูล  ขอความร่วมมือเร่งรัดด้วย ครับ)

         กรอกข้อมูลการสำรวจฯ คลิกที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/13MUryPWqW62YWTIXSB7wgM8KhiSnERpi6X8BixH12aI/viewform

            


โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
       ด้วยสมเด็จพระเทพฯ องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิ ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ ดำเนินงานตาม"โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 - 2562 ในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นกับผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่ยากไร้และอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร" โดยห้างแว่นท็อปเจริญจะเข้าดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้สูงวัยมีสายตาดี สามารถประกอบอาชีพไม่เป็นภาระของลูกหลาน ซึ่งเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการที่จะได้มาพร้อมนี้

ในการนี้ อำเภอขุขันธ์ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ประสาน อสม.ในพื้นที่เพื่อร่วมกันสำรวจข้อมูลผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่ยากไร้และอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร ทุกหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ โดยคัดเลือกเอาหมู่บ้านละ 1 - 2 คน (หมดเขตและปิดรับข้อมูลแล้วครับ)

OK แบบรอกรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแว่นสายตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพฯ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้(ปิดรับข้อมูลแล้วครับ)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetd0wcHjW_TF-dtXW5Bdsb91Dtt51v6k79VuOtFWCpOz-rEQ/viewform

OK ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงวัย400ท่าน รับแว่น17 ส.ค. 2559 ณ โรงเรียนขุขันธ์ ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x3a_NnmQwQbZ-B9-iNxb5oIRpe1x9-327SjPUk-_aXo/edit#gid=103689048


ที่มา: ที่ มธ.3846/2558 ลง 6 พ.ย. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือรดำเนินงานตามโครงการ"แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพฯ"


โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท 
       เอกสารโครงการฯ(18/5/2559)  https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7TUsydVdtOG5fODA/view?usp=sharing

      แบบสำรวจสายตานักเรียนในโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท อำเภอขุขันธ์ ปี 2559 คลิกที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/1qehorLK4TI0Wau438YLlN0FzXwu0HmZStr_Vn17Su2k/viewform

      ตรวจสอบข้อมูลรายโรงเรียน ที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pb1OfY57HfMhIdn0u209dMU41D4NAIZgcxM4xLOAN78/edit?usp=sharing


หมายเหตุ 
1) ขอความร่วมมือ ทุก รพ.สต.รบกวนส่งต่อลิงก์แบบสำรวจข้างต้นถึงคุณครูอนามัยโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทุกท่านด้วย  เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ


2) กรณีที่มีจำนวนนักเรียนมากๆครูส่งเป็นไฟล์ก็ได้ โดยให้ส่งเป็นตารางเอกเซลโครงสร้างตาราง ดังนี้ คลิกดาวน์โหลดที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f4YIbPKuyPfPWptRynH64cy--JORHwB9GUi9dWXB6zQ/edit?usp=sharing  แล้วส่งไฟล์มาที่ อีเมล์ itkhukhan@gmail.com นะค่ะ

3) โรงเรียนที่ยังไม่มีเครื่องมือ Chartวัดสายตา สามารถติดต่อขอรับเครื่องมือการวัดสายตาได้ที่...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์...หรือขอยืมเครื่องมือChartวัดสายตา  ที่ รพ.สต.ในพื้นที่ก็ได้ สะดวกดี ค่ะ

4) การประสานงาน
    4.1) มัลลิกา เกษกุล
    4.2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โทร. 086-4616523 อีเมล์ mamy2559@gmail.com หรือ Sangworn Lakkasorn โทร.080 7305571  หรือ นันทนา หมื่นจิตร 

โครงการขยายผลพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วีดีทัศน์ เรื่อง กำเนิดกาชาดสากล


วีดีทัศน์ เรื่อง ความสำคัญของเครื่องหมายกาชาด


วีดีทัศน์ เรื่อง กำเนิดสภากาชาดไทย


หลักการกาชาด
 1. มนุษยธรรม
          กาชาดเกิดขึ้นมาจากความปรารถนาที่จะนำความช่วยเหลือโดยมิเลือกปฏิบัติมาสู่ผู้บาดเจ็บในสนามรบ กาชาดเพียรพยายามทั้งในฐานะทางระหว่างประเทศและในระดับชาติ เพื่อป้องกัน และบรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษย์ไม่ว่าจะพบได้ในที่ใด ความมุ่งประสงค์ของกาชาดได้แก่การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และการประกันความเคารพนับถือต่อมนุษยชน กาชาดส่งเสริมความเข้าใจ มิตรภาพ ความร่วมมือระหว่างกัน และสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวล
2. ความไม่ลำเอียง
         กาชาดไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อถือทางศาสนา ชั้น วรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง กาชาดเพียรพยายามอย่างเดียวที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมาน โดยให้การปฏิบัติเป็นลำดับแรกต่อกรณีความทุกข์ยากที่เร่งด่วนที่สุด

3. ความเป็นกลาง
         เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจสืบต่อไปจากทุกฝ่าย กาชาดไม่อาจเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาใดในการขัดแย้ง ซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา และลัทธินิยม
4. ความเป็นอิสระ
         กาชาดเป็นอิสระ สภากาชาดแห่งชาติแม้จะมีส่วนช่วยเหลือในบริการด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลของตน และอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายของประเทศตน จะต้องธำรงความเป็นอิสระอยู่เสมอไป เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามหลักการกาชาดได้ทุกเวลา

5. บริการอาสาสมัคร
        กาชาดเป็นองค์การอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์ โดยไม่มีความปรารถนาผลประโยชน์ในประการใด ๆ

6. ความเป็นเอกภาพ
        ในประเทศหนึ่งพึงมีสภากาชาดได้เพียงแห่งเดียว สภากาชาดต้องเปิดให้แก่คนทั่วไป สภากาชาดต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตลอดทั่วดินแดนของตน
7. ความเป็นสากล
        กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลที่สังกัดอยู่มีฐานะเท่าเทียมกัน และมีส่วนความรับผิดชอบและหน้าที่เท่าเทียมกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์