มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสชิกา

ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์