วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 ออนไลน์ (อ.สุเพียร)

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. ด้วย สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดทำโครงการแพทย์สภาสัญจร  และกำหนดเยี่ยมสมาชิกแพทยสภา จังหวัดศรีสะเกษ  และแจกอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ของเวลา 10.30 - 16.30 น. ณ  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ  ส่งแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ท่านได้สำรวจจำนวนผู้รับอุปกรณ์ ช่วยเหลือคนพิการ และให้ส่งข้อมูลให้ หน.งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สสอ.ขุขันธ์ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2558 เพื่อรวบรวมส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2559   รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่ เพื่อดู/พิมพ์แบบฟอร์ม

2. ด้วย มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ซึ่งก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน แก่ผู้พิการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  กำหนดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทราบภายหลัง  สสจ. ศรีสะเกษจึงขอให้ท่านช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ที่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการแก่ผู้พิการที่สนใจดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอส่งคำสั่งอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1434/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

2. สรุปเอกสารLong Term Care "รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

3. แนวทางการจัดบริการ คัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุสำหรับ รพ.สต. และระดับรพช.ขึ้นไป อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด,16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

งานอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อ.สุเพียร ขอให้ผู้รับผิดชอบงานระดับ รพ.สต.เข้าไปดูและเร่งรัดทำงานงานได้ที่ลิงก์  http://www.khukhanph.com/2015/08/2558.html  หรือคลิกที่เมนูหน้าเวป สสอ.ขุขันธ์ ดังภาพที่แสดงด้านล่างนี้