งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ นายสุพัฒน์ ในทอง ปีงบประมาณ 2560

 วาระการประชุม(อ.) ปีงบฯ 2560

# เดือนตุลาคม 2558                # เดือนกุมภาพันธ์ 2559     # เดือนมิถุนายน 2559  
# เดือนพฤศจิกายน 2558         # เดือนมีนาคม 2559          เดือนกรกฎาคม 2559  
เดือนธันวาคม 2558              # เดือนเมษายน 2559        เดือนสิงหาคม 2559  
# เดือนมกราคม 2559              # เดือนพฤษภาคม 2559     เดือนกันยายน 2559  

       รายงานเร่งด่วน ปีงบฯ 2561

  โครงการวัณโรคสำหรับ รพ สต ปี 2561https://docs.google.com/document/d/1dKHp0ox9juQwuj04omBxzAcsu-faE1nIAa0ukCps6wI/edit?usp=sharing
   เป้าหมายและงบสนับสนุนงานวัณโรคปี2561 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qb_SvupiZ-06wvKKdSDHpo9MSjr6qovWKmgeTf0Kdj8/edit?usp=sharing
 รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์ปี 2561 คลิ๊กที่นี้
  แบบรายงานเป้าหมายการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  ปีงบประมาณ  2561  คลิ๊กที่นี้

           งานทันตกรรม กรอกข้อมูลทันตบุคลากรอำเภอขุขันธ์    คลิ๊กที่นี้

รายงานเร่งด่วน ปีงบฯ 2560

แบบรายงานฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง อำเภอขุขันธ์ 2560 -คลิ๊กที่นี้

ขอรายชื่อผู้ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ ปี 2557-คลิ๊กที่นี้
 รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลส่งกรานต์ปี 2560 คลิ๊กที่นี้


 รายงานเร่งด่วน ปีงบฯ 2560

OK_รายงานผลการดำเนินงาน หมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบพยาธิ อำเภอขุขันธ์ 2559  คลิ๊กที่นี้
OK_แบบรายงานผลการดำเนินงานการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง  ปีงบประมาณ  2560  คลิ๊กที่นี้

รายงานเร่งด่วน ปีงบฯ 2561

ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์