เสียงบรรยายธรรมนำเจริญสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ราวี วัดป่าโนนกุดหล่ม คลิก
 Aging Health Data

วาระการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ของ อ.สุเพียร

ข่าวจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
1. ทีมประชาสัมพันธ์ฯ ได้ทำLine Official เพื่อการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก  ขอความร่วมมือช่วยเผยแพร่ และเข้าร่วมกลุ่มด้วย

             เรียนเชิญเข้าร่วมกลุ่ม รับสมัครสมาชิกสภา เพื้อการรับทราบข่าวสารการรับสมัคร... กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@thaiccph" ที่ LINE หรือ LINE@ (กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ   http://line.me/ti/p/%40pra9919x  หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง


งานสาธารณสุขระหว่างประเทศ
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอข้อมูลที่จำเป็นประกอบศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขและแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
              ด้วยในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินงานสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางอาเซียนและพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนตามกรอบโครงการ/ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วย
1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขด้านการสาธารณสุข
2. ทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
             ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจด้านการสาธารณสุขที่ห้องประชุมเล็กชั้นล่างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องมีในศูนย์เพื่อให้สามารถให้บริการได้

             ในการนี้เพื่อให้การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้                1. จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียนจังหวัดศรีสะเกษตามแบบที่ส่งมาด้วย 2
             2. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
             3. แจ้งจำนวนข้อมูลบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างชาติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่อีเมล n_jan@hotmail.com ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
            1. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558
            2. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ
            3. แบบฟอร์มรายละเอียดผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
                สสอ.ขุขันธ์ (นายสุเพียร  คำวงศ์)
            4. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างชาติ
                คลิกที่นี่เพื่อ กรอกข้อมูล   ตรวจสอบข้อมูล(แจ้งคุณสุเพียร คำวงศ์ เพื่อประสานข้อมูล)

ที่มา : หนังสือ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.002/28577 ลง 29 ต.ค. 2558 เรื่อง ขอข้อมูลที่จำเป็นประกอบศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขและแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. สสจ.ศรีสะเกษ  ขอความร่วมมือส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกปี 2558
            ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำสบู่และสบู่ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อ นั้น
            สสจ.ศรีสะเกษ โดยสสอ.ขุขันธ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ดังกล่าวจึงขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือประจำปี 2558 ในสถานที่ต่างๆ เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล  วัด  หรือสถานที่สาธารณะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี และขอความกรุณาจัดส่งแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมรูปถ่ายในการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกประจำปี 2555 18 จำนวนแห่งละ  4 รูปผ่านทางไลน์/หรือเฟสกลุ่ม สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 นี้ให้จงได้  ...ขอขอบคุณคณะจนท.รพ.สต.ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

>> คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายงานที่กรอกแล้ว
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cnZDj32v6rK96lDKYGgggG_eAaKaxK2uzDTAjcR7ZVI/edit?usp=sharing

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.004/ว 4587 ลง 16 ตุลาคม  2548 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2558

งานดูแลคนพิการ
1. ด่วนที่สุด...ถึง จนท.รพ.สต.โคกเพชร ,ตะเคียนช่างเหล็ก,ใจดี ,หนองลุง และอาวอย
            โรงพยาบาลศรีสะเกษขอความร่วมมือให้ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ติดตามคนพิการทางการได้ยินตามทะเบียนรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ไปติดต่อขอรับเครื่องช่วยฟังที่ห้องตรวจการได้ยิน  ห้องหมายเลข 16 ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ตามวันที่กำหนดพร้อมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

            1. คนพิการที่จะได้รับเครื่องช่วยฟังต้องเป็นคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคนพิการบัตรทอง ท. 74 เท่านั้น  หากใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอื่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
            2. คนพิการต้องมารับเครื่องช่วยฟังด้วยตนเองเพื่อตรวจการได้ยินก่อนรับเครื่อง
            3. นำบัตร / สมุดคนพิการ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรมาด้วยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ  หากบัตรหมดอายุให้ไปต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยก่อนไปรับเครื่อง   มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับเครื่องดังกล่าว

            สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นายพรรณศักดิ์  บุระกรณ์  นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย   โทรศัพท์ 086-8612 189  งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทรศัพท์  045-61503 ต่อ 3003

ที่มา หนังสือ ร.พ.ศรีสะเกษ ที่ ศก0032.205/ว.6763 ลง 4 พ.ย. 2558 เรื่อง  ติดตามคนพิการทางการได้ยินรับเครื่องช่วยฟัง
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์