รวมรายงานศศิธร ธรรมบรรเทิง

วาระการประชุมประจำเดือน ของ ศศิธร ปีงบประมาณ 2559

ม.ค.59        ก.พ.59               มี.ค.59

เม.ย.59       พ.ค.59               มิ.ย.59
ก.ค.59        ส.ค.59               ก.ย.59
ต.ค.59        พ.ย.59              ธ.ค.59


งานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก

>> แบบรายงานการดำเนินงานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก โครงการสาธารณสุขร่วมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน 2558 คลิก 

>> แบบรายงานการดำเนินงานคัดกรองสายตาและผ่าตัดต้อกระจก โดยร.พ.ศุภนิมิตร คลิก 

ผลการดำเนินงานภาวะเด็กอ้วนของเด็กวัยเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2558

>>แบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 5 - 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ10   คลิก

>>เเบบฟอร์มรายละเอียดโรงเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนเเละอ้วนมากกว่าร้อยละ 10 คลิก


ภาคเรียนที่ 2 /2558

>>แบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 5 - 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ10 คลิก  

>>เเบบฟอร์มรายละเอียดโรงเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนเเละอ้วนมากกว่าร้อยละ 10 คลิก