วีดีทัศน์งานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอขุขันธ์ 2556

 
วีดีทัศน์งานวัน อสม.แห่งชาติ  อำเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.2556
อำนวยการสร้างโดย ปิ่น  นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ 
ตัดต่อและกราฟิก สุเพียร  คำวงศ์ งานไอทีพัฒนา สสอ.ขุขันธ์