รายงานสถานการณ์น้ำท่วม รพ.สต.ในสังกัดสสอ.ขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554


รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ 
ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554


ปิ่น  นันทะเสน...รายงาน
สุเพียร  คำวงศ์...วีดีโอและตัดต่อ

ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์