ทะเบียนฐานข้อมูลสื่อสุขศึกษา สสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2553

              สื่อสุขศึกษา คือ ตัวกลาง หรือช่องทางที่เป็นตัวนำพาความรู้ ข่าวสารสุขภาพไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์


      >> กรอกทะเบียนฐานข้อมูลสื่ือสุขศึกษา สสอ.ขุขันธ์
      >> ดูฐานข้อมูลสื่อสุขศึกษา ปี 2553