ธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์


รายงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ งานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ. จังหวัดศรีสะเกษ คลิก
      

ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข (KPI) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 คลิก
 new แบบฟอร์มแผน 63 อำเภอ_update 8 พย. 62 คลิก
 แนวทาง ncd สสจ.ศก. ปีงบฯ 2563 คลิก

 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก

 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562) คลิก
 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คลิก
 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563(E-Book) คลิก
 การดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น ปี 2563(ฉบับย่อ) สปสช-มสพช ผอ.วีระชัย คลิก
 ตัวอย่าง โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป) คลิก 

รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม(21พ.ย.2562) คลิก

ช่องข่าวออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์