ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561

ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561

     @@@ กรอกแบบประเมินฯ คลิก

     @@@ ดูภาพรวม คลิก


ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับรพ.สต.ที่กรอกสำรวจแบบสอบถามออนไลน์ >=100รายขึ้นไป ดังนี้

#03353 รพ.สต.อาวอย https://docs.google.com/spreadsheets/d/11xRabtpNAgdS7xo3FkzKwaixAwBl7OcA04e0_Oo8BRA/edit?usp=sharing

#03355 รพ.สต.ขนุน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11bxwaKOHJsGHGcpZM0f7ngcQ58GLmmI77sy0hR6uXfA/edit?usp=sharing

#03356 รพ.สต.ปรือใหญ่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18wDJATGJBmZTAKmL2BfW80-8-_9z3fnG96jbvXYwafo/edit?usp=sharing

#03357 รพ.สต.ปรือคัน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xtZfBYJ9NHN4tt5iT_-3neIGgknqxiux5R0-LBhqL-s/edit?usp=sharing

#03361 รพ.สต.หัวเสือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rs8j8svMrMP8pw8_7jbXug5DLQhr7o09YZ2GjQnf1yc/edit?usp=sharing

#03362 รพ.สต.ตะเคียน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ctWfyBVKdTWuruN5LcKXdzBLeZ48w7sXHM8UIDdHA48/edit?usp=sharing

#03364 รพ.สต.คลองกลาง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QSfM5tBD67D9w4y964Mx3T0k1mAMQ3x_1qzF3WVNEiY/edit?usp=sharing

#03365 รพ.สต.โคกเพชร
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lJUgqIsTp0bmwmvpnL4jJv9q55kEOvq9tpR4jY7b08E/edit?usp=sharing

#03367 รพ.สต.บ่อทอง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cALxNQsUykDUzOii7BWEb-ntpS7S-gnandrVH68Pa9M/edit?usp=sharing

#03369 รพ.สต.นาก๊อก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FjyIXIjxFc8IbeZkneQRXEpb_NJr1iSzLW0dhao_JFU/edit?usp=sharing

#03371 รพ.สต.วิทย์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CiX-cS2xNpgVmsNwYQpQSF1qt93hAGO-n6mz-nWClW8/edit?usp=sharing

#03372 รพ.สต.ตรอย https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LOJLv8PoLAEaJzBp-SRGsXxcyNdVID4TDBkMAf6mPzw/edit?usp=sharing

#03374 รพ.สต.โนน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C8Rwxh5skC122q-6xWf7ZLdEDu5v8qHRNHmL-X3lg3Q/edit?usp=sharing
ช่องข่าวออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์